Chế độ với người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

Ngày hỏi:20/08/2013
Ông Phạm Xuân Hòa phản ánh, theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng thì những người bị địch bắt tù, đày được hưởng trợ cấp hàng tháng kể từ tháng 9/2012. Nay đã hết tháng 7/2013 các đối tượng trên vẫn chưa được hưởng trợ cấp hàng tháng. Ông Hòa đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn thủ tục để được nhận trợ cấp.

  Nội dung này được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tư vấn như sau:

  • Khoản 6 Điều 4 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng quy định: Chính phủ quy định cụ thể thời điểm hưởng, mức hưởng và các chế độ ưu đãi người có công .

   Ngày 9/4/2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 31/2013/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6/2013. Điều 47 của Nghị định này quy định người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày được hưởng trợ cấp hàng tháng bằng 0,6 lần mức chuẩn. Người đã hưởng trợ cấp một lần hiện còn sống được chuyển sang hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngày 1/9/2012; Người được công nhận từ ngày 1/9/2012 trở về sau được hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngày Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định.

   Ngày 15/5/2013 Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2013.

   Hồ sơ, thủ tục xác nhận và giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày đã được hướng dẫn rõ tại Điều 33, 34 của Thông tư này.

   Hồ sơ xác nhận và giải quyết chế độ

   Trường hợp đã hưởng trợ cấp một lần: Bản khai cá nhân (Mẫu TĐ1); Hồ sơ hoặc quyết định trợ cấp một lần; Quyết định trợ cấp hàng tháng (Mẫu TĐ4).

   Trường hợp chưa hưởng trợ cấp một lần: Bản khai cá nhân (Mẫu TĐ2).

   Trường hợp người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày thì đại diện thân nhân lập bản khai (Mẫu TĐ3); Bản sao một trong các giấy tờ (Lý lịch cán bộ, lý lịch Đảng viên, lập từ ngày 1/1/1995 trở về trước; hồ sơ hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội có xác định nơi bị tù, thời gian bị tù); Quyết định trợ cấp hàng tháng (Mẫu TĐ4) hoặc trợ cấp một lần (Mẫu TĐ5).

   Thủ tục xác nhận và giải quyết chế độ

   Trường hợp đã hưởng trợ cấp một lần:

   - Cá nhân lập bản khai gửi UBND cấp xã nơi đang cư trú; UBND cấp xã trong thời gian 5 ngày kể từ ngày nhận được bản khai, có trách nhiệm xác nhận, lập danh sách kèm bản khai gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;

   - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách kèm giấy tờ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 34 Thông tư này gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

   - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 34 Thông tư này có trách nhiệm kiểm tra, rà soát, đối chiếu hồ sơ hoặc quyết định trợ cấp một lần để ra quyết định trợ cấp hàng tháng.

   Trường hợp người bị địch bắt tù đày trước đây đã hưởng trợ cấp một lần, nay chuyển đến địa phương khác cư trú thì phải làm thủ tục di chuyển hồ sơ hoặc quyết định trợ cấp một lần đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cư trú hiện tại để làm thủ tục hưởng trợ cấp hàng tháng.

   Trường hợp chưa hưởng trợ cấp một lần:

   - Cá nhân làm bản khai (trường hợp người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày đã chết thì đại diện thân nhân lập bản khai kèm biên bản ủy quyền) gửi UBND cấp xã kèm bản sao giấy tờ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 33 của Thông tư này;

   - UBND cấp xã trong thời gian 5 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận bản khai và lập danh sách kèm giấy tờ quy định tại Điểm a Khoản này gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;

   -Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra lập danh sách, kèm giấy tờ quy định tại Điểm b Khoản này gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

   - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ quy định tại Điểm c Khoản này có trách nhiệm kiểm tra và ra quyết định trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần.

   Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH, kể từ ngày 1/7/2013 các địa phương đã tích cực thực hiện việc kê khai giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày./.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn