Công nhận kết quả, thanh lý hợp đồng và xử lý tài sản nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở

Ngày hỏi:28/03/2019

Tôi đang tìm hiểu các quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ tài nguyên và môi trường. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì việc công nhận kết quả, thanh lý hợp đồng và xử lý tài sản nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 39 Thông tư 26/2018/TT-BTNMT thì Kiểm tra, giám sát thực hiện và điều chỉnh thuyết minh, hợp đồng nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở như sau:

   1. Việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ được áp dụng đối với các trường hợp được đánh giá mức “Đạt” trở lên.

   2. Hồ sơ công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ bao gồm:

   - Biên bản Hội đồng đánh giá, nghiệm thu;

   - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp cơ sở do Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường cấp;

   - Bản sao Biên bản chuyển giao kết quả nghiên cứu.

   3. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ các tài liệu quy định tại khoản 2 Điều này, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, ban hành quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ.

   4. Thanh lý hợp đồng và xử lý tài sản

   - Khi kết thúc nhiệm vụ cấp cơ sở, tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ phải nộp báo cáo quyết toán cho cơ quan có thẩm quyền;

   - Sau khi có quyết định công nhận kết quả, tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ thực hiện đánh giá, kiểm kê, bàn giao sản phẩm, tài sản đã mua sắm bằng kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nếu có). Quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước thực hiện theo quy định hiện hành;

   - Trong thời gian 10 ngày sau khi tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ hoàn thành các thủ tục có liên quan, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ ký thanh lý hợp đồng và báo cáo Bộ (qua Vụ Khoa học và Công nghệ).

   5. Trình tự, thủ tục và các biểu mẫu vận dụng theo quy định tại Điều 31 Thông tư này.

   Trên đây là quy định về công nhận kết quả, thanh lý hợp đồng và xử lý tài sản nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn