Đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại sản xuất lâm nghiệp do thiên tai

Ngày hỏi:26/09/2019

Gia đình tôi có trồng 10.000 ha rừng nhưng do ảnh hưởng cơn bảo vừa qua đã bị thiệt hại rất nhiều. Và gia đình tôi muốn đề nghị xin hỗ trợ. Vậy cho tôi mẫu đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại sản xuất lâm nghiệp do thiên tai như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Phụ lục I Quyết định 3499/QĐ-BNN-PCTT năm 2019 quy định mẫu đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại sản xuất lâm nghiệp do thiên tai, cụ thể sau:

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   ĐƠN ĐỀ NGHỊ

   Hỗ trợ thiệt hại sản xuất lâm nghiệp do thiên tai (hoặc dịch bệnh)

   Kính gửi:

   - Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và
   Tìm kiếm cứu nạn xã, phường... (đối với thiên tai);
   - Ủy ban nhân dân xã, phường ….. (đối với dịch bệnh).

   Tôi tên là: ………………………………………………………………………

   Địa chỉ: ………………………………………………………………………

   Kê khai diện tích bị thiệt hại do thiên tai (hoặc dịch bệnh) trong sản xuất lâm nghiệp như sau:

   Đợt thiên tai (hoặc dịch bệnh): ………………………………………………....

   1. Đối với diện tích cây rừng, cây lâm sản ngoài gỗ trồng trên đất lâm nghiệp, vườn giống, rừng giống bị thiệt hại:

   a) Đối với diện tích cây rừng:

   Đối tượng trồng: …………………… Tuổi rừng: ………………………………

   Thời điểm trồng: ……………………………………………………………….

   Diện tích thiệt hại: ………………………ha.

   Vị trí trồng rừng: ……………………………………………………………….

   Thiệt hại từ 30 - 70% là: ………………ha

   Thiệt hại trên 70% là: ………………….ha

   b) Đối với các loài cây lâm sản ngoài gỗ:

   Vị trí: ……………………………………………………………………………

   Thời điểm trồng: ………………………………………………………………..

   Loài cây: …………………………………………………………………………

   Số lượng thiệt hại: …………………………….ha

   Thiệt hại từ 30 - 70% là: ………………………ha

   Thiệt hại trên 70% là: ………………………….ha

   c) Đối với vườn giống:

   Thời điểm xây dựng: …………………………………………………………….

   Diện tích thiệt hại: ……………………………ha

   Vị trí: …………………………………………………………………………….

   Thiệt hại từ 30 - 70% là: ……………………..ha

   Thiệt hại trên 70% là: ………………………...ha

   d) Đối với rừng giống:

   Thời điểm xây dựng: ……………………………………………………………

   Loại rừng giống: …………………………………………………………………

   Diện tích thiệt hại: …………………………..ha

   Vị trí: …………………………………………………………………………….

   Thiệt hại từ 30 - 70% là: ……………………..ha

   Thiệt hại trên 70% là: ………………………..ha

   2. Đối với cây giống được ươm trong giai đoạn vườn ươm:

   Vị trí: …………………………………………………………………………….

   Thời điểm trồng: …………………………………………………………………

   Loài cây: ………………………………………………………………………….

   Diện tích thiệt hại: …………………………ha

   Thiệt hại từ 30 - 70% là: ………………….ha

   Thiệt hại trên 70% là: ……………………..ha

   3. Đối với trồng cây phân tán:

   Vị trí: ……………………………………………………………………………

   Loài cây: ………………………………………………………………………….

   Số lượng thiệt hại: ………………………cây

   Hồ sơ lưu gồm có: ………………………………………………………………

   ……………………………………………………………………………………

   …………………………………………………………………………………….

   Đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã (phường).... (hoặc Ủy ban nhân dân xã (phường)....) xem xét, hỗ trợ thiệt hại nêu trên của ………………………………….

   Tôi xin cam kết nội dung theo bảng kê này là đúng sự thật và chịu hoàn, toàn trách nhiệm trước pháp luật./.

   XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN
   THÔN/BẢN/KHU DÂN CƯ
   (Ký, ghi rõ họ và tên)

   ………,ngày ….. tháng ….. năm 20………
   Người làm đơn
   (Ký, ghi rõ họ và tên)

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn