Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an toàn thực phẩm

Ngày hỏi:05/09/2019

Cơ sở chúng tôi đang chuẩn bị hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Nhờ bên mình hỗ trợ giúp chúng tôi mẫu đơn xin cấp. Chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an toàn thực phẩm được ban hành kèm theo Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. Cụ thể như sau:

   Mẫu số 01

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------
   …………, ngày …. tháng …. năm 20….

   ĐƠN ĐỀ NGHỊ

   Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

   Kính gửi: ……………………………………………….

   Họ và tên chủ cơ sở:

   Tên cơ sở sản xuất đề nghị cấp Giấy chứng nhận:

   Địa chỉ cơ sở sản xuất:

   Điện thoại: …………………………….Fax:

   Đề nghị được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho sản xuất (loại thực phẩm và dạng sản phẩm...):

   CHỦ CƠ SỞ
   (Ký, ghi rõ họ tên)


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn