Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại nuôi trồng thủy sản do thiên tai

Ngày hỏi:26/09/2019

Xin chào Ban biên tập cho tôi hỏi mẫu đơn đề nghị hỗ  trợ thiệt hại nuôi trồng thủy sản do thiên tai (hoặc dịch bệnh). Mong nhận được phản hồi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Phụ lục I Quyết định 3499/QĐ-BNN-PCTT năm 2019 quy định mẫu đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại nuôi trồng thủy sản do thiên tai (hoặc dịch bệnh) như sau:

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   ĐƠN ĐỀ NGHỊ

   Hỗ trợ thiệt hại nuôi trồng thủy sản do thiên tai (hoặc dịch bệnh)

   Kính gửi:

   - Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã, phường... (đối với thiên tai);
   - Ủy ban nhân dân xã, phường ….. (đối với dịch bệnh).

   Tôi tên là: ………………………………………………………………………

   Địa chỉ: ………………………………………………………………………

   Kê khai diện tích nuôi trồng thủy sản và diện tích bị thiệt hại do thiên tai (hoặc dịch bệnh) như sau:

   Đợt thiên tai (hoặc dịch bệnh): ………………………………………………….

   Loài thủy sản nuôi: …………………………………………………………..

   Tổng diện tích mặt nước nuôi thủy sản: ……………………..ha.

   Vị trí khu vực nuôi: ……………………………………………………………

   Thời điểm thả giống: …………………………………………………………..

   Số lượng giống thả nuôi: ………………… con, nguồn gốc: ………………

   Hồ sơ lưu về giống gồm có: …………………………………………………….

   Hình thức nuôi: …………………………………………………………………

   Thiệt hại từ 30 - 70% là: ……………ha hoặc …………………………m3 lồng.

   Thiệt hại trên 70% là: ………………ha hoặc ………………………..m3 lồng.

   Đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã (phường).... (hoặc Ủy ban nhân dân xã (phường)....) xem xét, hỗ trợ thiệt hại nêu trên của …………………………………..

   Tôi xin cam kết nội dung theo bảng kê này là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.

   XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN
   THÔN/BẢN/KHU DÂN CƯ
   (Ký, ghi rõ họ và tên)

   ………,ngày ….. tháng ….. năm 20………
   Người làm đơn
   (Ký, ghi rõ họ và tên)

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn