Một số thủ tục trợ cấp đối với người cao tuổi

Ngày hỏi:19/05/2014
Gia đình tôi có hai bác là người cao tuổi được hưởng trợ cấp người già. Nay một bác mất, còn lại bác gái, gia đình tôi dự định đưa bác đến ở nơi khác có người thân chăm sóc. Tôi muốn hỏi về thủ tục dừng trợ cấp và chuyển đổi nơi hưởng trợ cấp được quy định như thế nào, mong luật gia chỉ dẫn

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Nghị định số 36/2013 ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội quy định thủ tục điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng thực hiện theo quy định sau đây: Đối tượng, người giám hộ của đối tượng hoặc tổ chức, cá nhân liên quan có kiến nghị về việc đối tượng không còn đủ điều kiện hưởng hoặc thay đổi điều kiện hưởng gửi chủ tịch UBND cấp xã. Trình tự thẩm định trong vòng 15 ngày và ra quyết định điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; thời gian điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng kể từ tháng ngay sau khi chủ tịch UBND cấp huyện ký quyết định. Trường hợp đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng bị chết, chủ tịch UBND cấp xã đề nghị phòng Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Thời gian thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng kể từ tháng ngay sau tháng đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng chết. Thủ tục chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thực hiện theo quy định sau đây: Đối tượng hoặc người giám hộ của đối tượng có đơn đề nghị gửi chủ tịch UBND cấp xã nơi cư trú mới. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, chủ tịch UBND cấp xã có văn bản gửi phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của chủ tịch UBND cấp xã, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định và thực hiện chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng theo địa chỉ nơi cư trú mới. Thủ tục quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thực hiện theo quy định sau đây: Đối tượng thay đổi nơi cư trú có đơn đề nghị gửi chủ tịch UBND cấp xã nơi đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; chủ tịch UBND cấp xã có văn bản gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trình chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thôi chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng tại nơi cư trú cũ và gửi văn bản kèm theo hồ sơ của đối tượng đến chủ tịch UBND cấp xã nơi cư trú mới của đối tượng. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của đối tượng, chủ tịch UBND cấp xã xác nhận và chuyển hồ sơ của đối tượng đến phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của đối tượng, phòng thẩm định, trình chủ tịch UBND cấp huyện quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng kể từ tháng ghi trong quyết định thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng của chủ tịch UBND cấp huyện nơi cư trú cũ


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn