Quy chế giám sát theo Quyết định 217?

Sau khi Quốc hội thông qua Hiến pháp sửa đổi 2013 và ngày 12-12-2013 Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 217 về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” thì MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã có đầy đủ chức năng, nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội. Tôi xin hỏi “Giám sát” theo Quy chế là gì? Đối tượng và Nội dung giám sát ?

  Nội dung này được HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM tư vấn như sau:

  • Theo Quyết định số 217 về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”, tại khoản 1 Điều 1 Quy chế

   “Giám sát” là việc theo dõi, phát hiện, xem xét; đánh giá kiến nghị nhằm tác động đối với cơ quan, tổ chức và cán bộ, đảng viên, đại biểu dân cử, công chức, viên chức nhà nước về việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

   Đồng thời Quy chế cũng quy định rõ đối tượng và nội dung giám sát tại Điều 5 như sau:

   Đối tượng giám sát

   Các cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến cơ sở.

   b) Cán bộ, đảng viên, đại biểu dân cử, công chức,viên chức nhà nước (sau đây gọi chung là cá nhân).
   2- Nội dung giám sát
   Việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước (trừ những vấn đề thuộc bí mật quốc gia) của cơ quan, tổ chức và cá nhân.


  Nguồn:

  ® hoinongdan.org.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn