Quy định về chế độ ăn giữa ca của Ban quản lý dự án

Ngày hỏi:31/12/2011

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, bà Phan Ngọc Huyền (tỉnh Điện Biên), làm việc tại Ban quản lý dự án huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, phản ánh: Theo Thông tư số 12/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26/4/2011 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thì những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 1 và khoản 4 Điều 2 của Thông tư được chi tiền ăn ca. Tuy nhiên, khi bà Huyền đi tập huấn thì được Bộ Tài chính cho biết, Ban quản lý dự án không có tiền ăn ca mà chỉ có những người làm việc tại công trường có tiền ăn ca. Bà Huyền đề nghị cơ quan chức năng cho biết, theo Thông tư trên bà có được tiền ăn ca không?

  Nội dung này được Bộ Tài chính tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại điểm 1, Mục I - Phạm vi và đối tượng áp dụng của Thông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca trong các công ty nhà nước thì chỉ có các doanh nghiệp nhà nước; các tổ chức, đơn vị được phép hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc cơ quan hành chính, sự nghiệp, đảng, đoàn thể, các hội quần chúng tự trang trải về tài chính mới được thực hiện chế độ ăn giữa ca; đồng thời, tại điểm 2, mục IV của Thông tư này có quy định: "Chi phí ăn giữa ca được hạch toán vào giá thành hoặc chi phí kinh doanh".

   Theo quy định tại Thông tư số 10/2011/TT-BTC ngày 26/1/2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước thì tất cả Ban quản lý do chủ đầu tư thành lập (kể cả các ban chuyên trách) để quản lý dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước không có chức năng sản xuất, kinh doanh, không tự trang trải về tài chính; do vậy, đều phải lập dự toán chi phí quản lý dự án hàng năm, thẩm định và phê duyệt trước khi sử dụng; mọi khoản chi và mức chi từ nguồn vốn ngân sách nhà nước được quy định tại Điều 6 của Thông tư đều thực hiện theo các quy định hiện hành đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, trong 18 khoản chi thuộc nội dung dự toán chi phí quản lý dự án quy định tại Điều 6 của Thông tư này không có khoản "chi bữa ăn giữa ca".

   Tuy nhiên, trong thực tế hiện nay, một số địa phương có quyết định thành lập một vài ban quản lý dự án chuyên trách theo cơ chế đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo chi phí hoạt động và được phép làm dịch vụ tư vấn đầu tư xây dựng cho các chủ đầu tư khác.

   Mặt khác, theo quy định tại khoản 2 Điều 4 và khoản 3 Điều 5 của Thông tư số 12/2011/TT-BLĐTBXH nêu trên thì các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình khi thực hiện mức lương tối thiểu chung 830.000 đồng/tháng thì mức chi ăn giữa ca không quá 620.000 đồng/tháng/người và việc thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH.

   Vì vậy, đối với trường hợp Ban quản lý dự án được phép hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và được phép tự trang trải về tài chính theo quyết định của cấp có thẩm quyền thì được thực hiện chế độ ăn giữa ca theo quy định tại Thông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH và khoản 3 Điều 5 của Thông tư số 12/2011/TT-BLĐTBXH; khi đó khoản "chi bữa ăn giữa ca" được tính vào khoản 17 (chi phí khác) Điều 6 của Thông tư số 10/2011/TT-BTC.

   Đối với các Ban quản lý dự án khác, không được phép hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và không được phép tự trang trải về tài chính theo quyết định của cấp có thẩm quyền thì không thuộc phạm vi và đối tượng áp dụng của Thông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH nêu trên và không được thực hiện chế độ ăn giữa ca theo quy định tại Thông tư này.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn