Thẩm quyền của Thứ trưởng phụ trách thường xuyên tổ chức cán bộ thuộc Bộ Tư pháp

Ngày hỏi:04/05/2019

Xin chào Ban biên tập, tôi chưa được rõ về Thẩm quyền của Thứ trưởng được phân công phụ trách thường xuyên công tác tổ chức cán bộ, công việc liên quan đến nhiều thứ trưởng thuộc Bộ Tư pháp. Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo Khoản 1 Điều 8 Quy chế phân công, phân cấp quản lý cán bộ, công chức và người lao động trong các đơn vị sự nghiệp của Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định 518/QĐ-BTP năm 2019, thẩm quyền của Thứ trưởng được phân công phụ trách thường xuyên công tác tổ chức cán bộ, công việc liên quan đến nhiều Thứ trưởng được quy định như sau:

   - Phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên;

   - Ký văn bản gửi Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án tổ chức thi hoặc xét thăng hạng, danh sách viên chức đủ điều kiện dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành do Bộ Tư pháp quản lý sau khi Bộ trưởng phê duyệt chủ trương;

   - Ký danh sách cử công chức, viên chức đi dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng II lên hạng I do các Bộ, ngành khác tổ chức; danh sách cử công chức tham dự thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp và tương đương do các Bộ, ngành khác tổ chức sau khi Bộ trưởng phê duyệt chủ trương;

   - Nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, cho hưởng phụ cấp đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, công chức, viên chức giữ ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương trong các đơn vị sự nghiệp của Bộ (trừ Trường Đại học Luật Hà Nội và Học viện Tư pháp);.

   - Ký Báo cáo, thống kê về đội ngũ công chức, viên chức của các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, đơn vị sự nghiệp thuộc Cục theo quy định và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

   Trên đây là nội dung tư vấn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn