Thẩm quyền giải quyết công việc liên quan nhiều đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

Ngày hỏi:04/05/2019

Trong trường hợp các Thứ trưởng Bộ Tư pháp cần thực hiện các nội dung công việc liên quan đến nhiều đơn vị thuộc Bộ (trong đó có cả đơn vị không thuộc phụ trách) thì quyền quyết định thuộc về người nào? Trong trường hợp người này vắng mặt thì giải quyết ra sao? Mong Ban biên tập tư vấn cho tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 8 Quy chế phân công, phân cấp quản lý cán bộ, công chức và người lao động trong các đơn vị sự nghiệp của Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định 518/QĐ-BTP năm 2019, vấn đề nêu trên được quy định như sau:

   - Trường hợp các nội dung công việc quy định tại Điều 6 và Điều 7 Quy chế này liên quan đến nhiều đơn vị thuộc Bộ thì Thứ trưởng quy định tại khoản 1 Điều này xem xét, quyết định; trường hợp Thứ trưởng đó vắng mặt thì đơn vị được giao chủ trì đề xuất Bộ trưởng phân công cho một (01) Thứ trưởng xem xét, quyết định, sau đó báo cáo lại để Thứ trưởng quy định tại khoản 1 Điều này biết.

   Như vậy, nội dung công việc liên quan đến nhiều đơn vị thuộc Bộ thì quyền xem xét, quyết định sẽ thuộc thẩm quyền của Thứ trưởng được phân công phụ trách giải quyết công việc liên quan đến nhiều Thứ trưởng. Trong trường hợp Thứ trưởng này vắng mặt thì đơn vị chủ trì nội dung công việc đề xuất Bộ trưởng phân công cho 01 Thứ trưởng khác thực hiện công việc này và có trách nhiệm báo cáo lại để Thứ trưởng vắng mặt được biết.

   Trên đây là nội dung tư vấn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn