Trả lời công văn số 07/CV-Cty của Công ty CP sản xuất gạch không nung Phú Hưng Long Hà Tĩnh

Ngày hỏi:11/05/2016
Xin hướng dẫn các chính sách hỗ trợ ưu đãi thuế?

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh tư vấn như sau:

  • Trả lời công văn số 07/CV-Cty của Công ty CP sản xuất gạch không nung Phú Hưng Long Hà Tĩnh (sau đây gọi tắt là Công ty) v/v xin hướng dẫn các chính sách hỗ trợ ưu đãi thuế, vấn đề này Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh có ý kiến như sau:

   Căn cứ khoản 3, Điều 16, Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế và Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế :

   “..3. Nhà đầu tư có dự án đầu tư vào khu kinh tế, kể cả dự án đầu tư mở rộng, được hưởng chính sách ưu đãi áp dụng đối với địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và các chính sách ưu đãi khác theo quy định của Nghị định này.”

   Công ty CP sản xuất gạch không nung Phú Hưng Long Hà Tĩnh đầu tư sản xuất gạch, ngói không nung tại Khu kinh tế Vũng Áng, là địa bàn thuộc Danh mục có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, nên được hưởng các ưu đãi về chính sách thuế theo quy định của pháp luật.

   1. Ưu đãi về Thuế TNDN:

   Căn cứ điểm a, khoản 1, khoản 6 Điều 19; điểm a, khoản 1, khoản 5 Điều 20 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp:

   “Điều 19. Thuế suất ưu đãi

   1. Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) áp dụng đối với:

   a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại: địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP, Khu kinh tế, Khu công nghệ cao kể cả khu công nghệ thông tin tập trung được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ…

   ..6. Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi quy định tại điều này được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế”.

   “Điều 20. Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế

   1. Miễn thuế bốn năm (04 năm), giảm 50% số thuế phải nộp trong chín năm (09 năm) tiếp theo đối với:

   a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư này.

   5. Năm miễn thuế, giảm thuế xác định phù hợp với kỳ tính thuế. Thời điểm bắt đầu tính thời gian miễn thuế, giảm thuế tính liên tục kể từ kỳ tính thuế đầu tiên doanh nghiệp bắt đầu có thu nhập chịu thuế (chưa trừ số lỗ các kỳ tính thuế trước chuyển sang).

   Trường hợp, trong kỳ tính thuế đầu tiên có thu nhập chịu thuế mà dự án đầu tư mới của doanh nghiệp có thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế dưới 12 (mười hai) tháng, doanh nghiệp được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mới ngay kỳ tính thuế đầu tiên đó hoặc đăng ký với cơ quan thuế thời gian bắt đầu được hưởng ưu đãi thuế từ kỳ tính thuế tiếp theo. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký thời gian ưu đãi thuế vào kỳ tính thuế tiếp theo thì phải xác định số thuế phải nộp của kỳ tính thuế đầu tiên để nộp vào Ngân sách Nhà nước theo quy định.”

   2. Ưu đãi về Thuế TNCN:

   Căn cứ khoản 5, Điều 16, Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế:

   “5. Giảm 50% thuế thu nhập cá nhân đối với người có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân, kể cả người Việt Nam và người nước ngoài làm việc tại khu kinh tế.”

   Căn cứ vào các quy định nêu trên, nếu Công ty đáp ứng đủ các điều kiện để được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC thì được hưởng các ưu đãi sau:

   - Áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% trong thời hạn 15 năm liên tục từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế;

   - Miễn thuế TNDN 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo đối với Thu nhập của công ty từ thực hiện dự án đầu tư mới. Thời điểm bắt đầu tính thời gian miễn thuế, giảm thuế tính liên tục kể từ kỳ tính thuế đầu tiên doanh nghiệp bắt đầu có thu nhập chịu thuế.

   - Giảm 50% thuế TNCN đối với người có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân, kể cả người Việt Nam và người nước ngoài làm việc tại khu kinh tế. Phạm vi áp dụng, Thu nhập chịu thuế làm căn cứ giảm thuế TNCN và việc xác định số thuế TNCN được giảm theo quy định tại Thông tư 128/2014/TT-BTC hướng dẫn về việc giảm thuế TNCN đối với cá nhân làm việc tại Khu kinh tế ngày 05/9/2014 của Bộ Tài chính.

   Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh trả lời để Công ty CP sản xuất gạch không nung Phú Hưng Long Hà Tĩnh được biết và thực hiện ./.


  Nguồn:

  Trang thông tin Cục thuế Hà Tĩnh
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn