Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác khuyến công là gì?

Ngày hỏi:07/02/2017

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác khuyến công là gì? Chào ban biên tập Thư Ký Luật! Tôi có một thắc mắc trong lĩnh vực khuyến công, tôi cũng có thử tìm hiểu nhưng có vài điểm tôi cũng chưa được rõ lắm. Quý anh chị cho tôi hỏi: Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác khuyến công là gì? Rất mong nhận được câu trả lời của quý anh chị, tôi xin chân thành cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 16 Nghị định 45/2012/NĐ-CP thì trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

   1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động khuyến công trong phạm vi địa phương, có những nhiệm vụ và quyền hạn sau:

   a) Xây dựng, sửa đổi và ban hành chủ trương, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về công tác khuyến công phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện địa phương.

   b) Xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình khuyến công địa phương từng giai đoạn và kế hoạch, đề án khuyến công hàng năm tại địa phương.

   c) Quyết định hình thức hỗ trợ từ kinh phí khuyến công địa phương cho các nội dung hoạt động khuyến công quy định tại Điều 4 Nghị định này theo quy định.

   d) Bảo đảm nguồn vốn từ ngân sách địa phương để tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công tại địa phương theo các quy định tại Nghị định này.

   đ) Xây dựng, trình Bộ Công Thương tổng hợp các chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công có sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia.

   e) Tổ chức kiểm tra, thanh tra, giải quyết kiếu nại, tố cáo trong các hoạt động khuyến công trên địa bàn địa phương.

   g) Quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thu hút các nguồn vốn cho hoạt động khuyến công của địa phương.

   h) Cân đối kinh phí từ ngân sách địa phương đầu tư xây dựng trụ sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc cho Trung tâm Khuyến công cấp tỉnh theo quy định.

   i) Theo dõi, đánh giá, định kỳ hàng quý báo cáo Bộ Công Thương về hoạt động khuyến công tại địa phương.

   2. Sở Công Thương là cơ quan giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động khuyến công tại địa phương.

   Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác khuyến công được quy định tại Nghị định 45/2012/NĐ-CP quy định về khuyến công.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn