Trách nhiệm triển khai thực hiện quyết định về việc kiểm định đối chứng

Ngày hỏi:23/02/2019

Trách nhiệm triển khai thực hiện quyết định về việc kiểm định đối chứng được quy định ra sao? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập. 

Minh Thúy  (0964*******)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm triển khai thực hiện quyết định về việc kiểm định đối chứng được quy định tại Mục 5 Quyết định 1148/QĐ-TĐC năm 2015 về Quy trình thực hiện việc kiểm định đối chứng do Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành, cụ thể như sau:

   - Tổ chức quản lý, sử dụng phương tiện đo có trách nhiệm thực hiện các công việc sau đây:

   + Chuyển đủ số lượng phương tiện đo phải kiểm định đối chứng theo quyết định của Tổng cục cho tổ chức kiểm định đối chứng;

   + Trả đầy đủ chi phí kiểm định cho tổ chức kiểm định đối chứng.

   - Tổ chức kiểm định đối chứng có trách nhiệm thực hiện các công việc sau đây:

   + Thực hiện yêu cầu kiểm định đối chứng của tổ chức quản lý, sử dụng phương tiện đo trừ trường hợp bất khả kháng;

   + Tiến hành kiểm định đối chứng theo quy trình kiểm định phương tiện đo tương ứng;

   + Báo cáo tình hình thực hiện kiểm định đối chứng (theo Mẫu 3.BCTH tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy trình này) về Chi cục TCĐLCL và Tổng cục (để biết) trước ngày 31 tháng 3 hàng năm.

   - Chi cục TCĐLCL có trách nhiệm thực hiện các công việc sau đây:

   + Đề xuất giao thực hiện kiểm định đối chứng theo trình tự, thủ tục tại Mục 4.1 của Quy trình này;

   + Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kiểm định đối chứng theo quyết định của Tổng cục;

   + Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện kiểm định đối chứng trên địa bàn (đối với địa phương chưa đủ điều kiện triển khai thực hiện kiểm định đối chứng nêu tại Điểm đ Mục 4.1 của Quy trình này);

   + Thực hiện các công việc khác được giao trong Quy trình này;

   + Kiểm tra, báo cáo tình hình tổ chức triển khai thực hiện kiểm định đối chứng theo hướng dẫn tại Công văn số 738/TĐC-KHTC ngày 07/5/2014 của Tổng cục về việc báo cáo kết quả hoạt động định kỳ.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn