Trình tự xây dựng đề xuất của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng địa phương về việc giao thực hiện kiểm định đối chứng

Ngày hỏi:23/02/2019

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Đức Hoàng có địa chỉ mail là duchoang***@gmail.com gửi về cho Ban biên tập mong nhận được phản hồi. Cụ thể: Trình tự xây dựng đề xuất của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng địa phương về việc giao thực hiện kiểm định đối chứng được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trình tự xây dựng đề xuất của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng địa phương về việc giao thực hiện kiểm định đối chứng được quy định tại Mục 4 Quyết định 1148/QĐ-TĐC năm 2015 về Quy trình thực hiện việc kiểm định đối chứng do Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành, cụ thể như sau:

   a) Các đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện đo lập Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng phương tiện đo (theo Mẫu 1.BCQLSD tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy trình này) gửi về Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng địa phương (sau đây viết tắt là Chi cục TCĐLCL) và về Tổng cục (để báo cáo).

   b) Tổ chức đáp ứng yêu cầu tại Mục 3.1 của Quy trình này có nhu cầu được giao thực hiện kiểm định đối chứng lập hồ sơ đề nghị gửi về Chi cục TCĐLCL. Hồ sơ gồm: Công văn đề nghị; Báo cáo tự đánh giá khả năng thực hiện kiểm định đối chứng (theo Mẫu 2.BCNL tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy trình này).

   c) Chi cục TCĐLCL xem xét các hồ sơ, báo cáo; chủ trì, phối hợp với các đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện đo và các tổ chức đề nghị được giao thực hiện kiểm định đối chứng triển khai các nội dung sau:

   - Xác định chủng loại, số lượng phương tiện đo phải được kiểm định định kỳ hàng năm theo kế hoạch của các đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện đo;

   - Căn cứ tiêu chí giao thực hiện kiểm định đối chứng tại Mục 3 của Quy trình này, thống nhất các nội dung đề xuất (gồm: Tên tổ chức được giao thực hiện kiểm định đối chứng; Tên đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện đo; Chủng loại và số lượng phương tiện đo được kiểm định đối chứng; Thời gian thực hiện; Đơn giá kiểm định đối chứng; Phương thức tiếp nhận phương tiện đo để kiểm định đối chứng).

   - Lập biên bản thống nhất các nội dung đề xuất. Biên bản phải có họ tên, chữ ký, đóng dấu của các bên liên quan.

   d) Chi cục TCĐLCL lập một (01) bộ hồ sơ đề xuất về việc kiểm định đối chứng gửi về Tổng cục (qua Vụ Đo lường) đồng gửi đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện đo và tổ chức được đề xuất giao thực hiện kiểm định đối chứng. Bộ hồ sơ gồm:

   - Công văn của Chi cục TCĐLCL đề xuất về việc kiểm định đối chứng. Công văn phải có các nội dung chính sau: Tên tổ chức được đề xuất giao thực hiện kiểm định đối chứng; Tên đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện đo; Chủng loại, số lượng phương tiện đo đề xuất kiểm định đối chứng; đề xuất thời gian thực hiện, đơn giá kiểm định đối chứng, phương thức tiếp nhận phương tiện đo;

   - Biên bản thống nhất nội dung đề xuất về việc kiểm định đối chứng theo quy định tại Điểm c Mục 4.1 của Quy trình này;

   - Các hồ sơ, báo cáo liên quan (Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng phương tiện đo; Báo cáo tự đánh giá khả năng thực hiện kiểm định đối chứng...).

   đ) Trường hợp địa phương chưa đủ điều kiện triển khai thực hiện kiểm định đối chứng (ví dụ: không có tổ chức đáp ứng yêu cầu để được đề xuất chỉ định thực hiện kiểm định đối chứng trên địa bàn,...), Chi cục TCĐLCL lập văn bản báo cáo tình hình thực tế và kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện kiểm định đối chứng trên địa bàn gửi Tổng cục và Sở Khoa học và Công nghệ.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn