Xác định giá trị vườn cây nông sản

Ngày hỏi:26/10/2012

Hiện nay, tài sản là rẫy cà phê của nông trường khi cổ phần hóa được quy định như thế nào? Thẩm quyền quyết định những vấn đề này thuộc các Cty hay Tổng Cty?

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Theo Thông tư số 55/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 9/4/2012 về việc hướng dẫn phương pháp xác định giá trị vườn cây cà phê, vườn cây chè gắn với cơ sở chế biến khi cổ phần hóa, thì yêu cầu và nguyên tắc xác định giá trị vườn cây khi thí điểm cổ phần hoá như sau: + Vườn cây được xác định giá trị để cổ phần hóa: Là vườn cây đang xây dựng cơ bản được tiếp tục thực hiện đầu tư, vườn cây kinh doanh được giữ lại để khai thác theo kết quả kiểm kê thực tế tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Cty. Giá trị vườn cây được xác định để cổ phần hóa: Là giá trị thực tế của vườn cây được xác định theo suất đầu tư nông nghiệp do cơ quan có thẩm quyền ban hành tại thời điểm xác định giá trị vườn cây để cổ phần hóa. + Đối với vườn cây đã có quyết định thanh lý của cơ quan có thẩm quyền nhưng chưa tổ chức thanh lý thì không thực hiện đánh giá lại giá trị vườn cây để tính vào giá trị doanh nghiệp. Cty có trách nhiệm chủ động xử lý theo chế độ quản lý tài chính hiện hành. Đến thời điểm bàn giao vốn, tài sản từ Cty sang Cty cổ phần mà chưa tổ chức thanh lý thì Cty có trách nhiệm bàn giao vườn cây chờ thanh lý cho cơ quan sau: Cty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng Cty nhà nước, Cty mẹ trong tổ hợp Cty mẹ - Cty con để xử lý theo quy định đối với Cty trách nhiệm hữu hạn do các doanh nghiệp nắm giữ 100% vốn điều lệ. + Đối với các tài sản khác ngoài vườn cây (kể cả giá trị quyền sử dụng đất) khi thực hiện cổ phần hoá, Cty thực hiện theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Cty cổ phần và các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2011/NĐ-CP của Chính phủ. Các cơ quan có thẩm quyền quyết định các nội dung liên quan được quy định tại Thông tư này là: Đối với Cty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng Cty nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập và Cty nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Bộ trưởng các Bộ quyết định thành lập là Bộ trưởng các Bộ. Đối với Cty nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập là Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Đối với các Cty nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ thuộc Tập đoàn kinh tế, Tổng Cty là Hội đồng thành viên các Tập đoàn kinh tế, Tổng Cty nhà nước.


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn