Nhập tài sản riêng thành tài sản chung

"Hai vợ chồng được nhập tài sản riêng thành tài sản chung không? Nếu nhập thì phát sinh quyền và nghĩa vụ gì?"

  • Theo quy định tại Điều 46 luật HN&GĐ số 52/2014/QH13 ban hành ngày 19 tháng 06 năm 2014, vợ chồng có thể nhập tài sản riêng thành tài sản chung và được thực hiện theo thỏa thuận giữa 2 bên. Các quyền và nghĩa vụ phát sinh cũng được quy định rõ ràng.

   “1. Việc nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung được thực hiện theo thỏa thuận của vợ chồng.

   2. Tài sản được nhập vào tài sản chung mà theo quy định của pháp luật, giao dịch liên quan đến tài sản đó phải tuân theo hình thức nhất định thì thỏa thuận phải bảo đảm hình thức đó.

   3. Nghĩa vụ liên quan đến tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung được thực hiện bằng tài sản chung, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.”


  Nguồn:

  Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng (Trung tâm ACDC)
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn