Quyền và nghĩa vụ của người quản lý di sản

Người quản lý di sản có nghĩa vụ và quyền gì?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • 1- Về nghĩa vụ:
   1.1. Người quản lý di sản thuộc trường hợp chỉ định trong di chúc hoặc do người thừa kế thỏa thuận cử ra có các nghĩa vụ sau đây:
   a) Lập danh mục di sản; thu hồi tài sản thuộc di sản người chết mà người khác đang chiếm hữu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
   b) Bảo quản di sản; không được bán; cho; cầm cố; trao đổi; tặng; thế chấp và định đoạt tài sản bằng các hình thức khác, nếu không được những người thừa kế đồng ý bằng văn bản.
   c) Thông báo về di sản cho những người thừa kế.
   d) Bồi thường thiệt hại, nếu vi phạm nghĩa vụ của mình mà gây thiệt hại.
   đ) Giao lại di sản theo yêu cầu của người thừa kế.
   1.2 Người đang chiếm hữu; sử dụng; quản lý di sản không thuộc trường hợp chỉ định trong di chúc hoặc do người thừa kế thỏa thuận cử ra có các nghĩa vụ sau đây:
   a) Bảo quản di sản; không được bán; trao đổi; tặng cho; cầm cố; thế chấp và định đoạt tài sản bằng các hình thức khác.
   b) Thông báo về di sản cho những người thừa kế.
   c) Bồi thường thiệt hại nếu vi phạm nghĩa vụ của mình mà gây thiệt hại.
   d) Giao lại di sản theo thỏa thuận trong hợp đồng với người để lại di sản hoặc theo yêu cầu của người thừa kế.
   2. Về quyền của người quản lý di sản:
   2.1 Người quản lý di sản thuộc trường hợp chỉ định trong di chúc hoặc do người thừa kế thỏa thuận cử ra có các quyền sau đây:
   a) Đại diện cho những người thừa kế trong quan hệ với người thứ 3 liên quan đến di sản thừa kế.
   b) Được hưởng thù lao theo thỏa thuận với những người thừa kế
   2.2. Người đang chiếm hữu; sử dụng; quản lý di sản không thuộc trường hợp chỉ định trong di chúc hoặc do người thừa kế thỏa thuận cử ra có các quyền sau đây:
   a) Được tiếp tục sử dụng di sản theo thỏa thuận trong hợp đồng với người để lại di sản hoặc được sự đồng ý của những người thừa kế.
   b) Được hưởng thù lao theo thỏa thuận với những người thừa kế.


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn