Sinh năm 2006 đã được xin phiếu lý lịch tư pháp số 2 chưa?

Ngày hỏi:19/02/2021

Con tôi sinh năm 2006 thì đã đủ tuổi xin cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 chưa?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điểm b Khoản 1 Điều 41 Luật Lý lịch tư pháp 2009 thì:

   Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật này và cấp theo yêu cầu của cá nhân để người đó biết được nội dung về lý lịch tư pháp của mình.

   Theo đó cá nhân có quyền yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2. Tuy nhiên lại không có quy định cụ thể bao nhiêu tuổi thì được yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2.

   Tuy nhiên, tại Phụ lục của Thông tư 16/2013/TT-BTP có quy định về Mẫu số 04/2013/TT – LLTP: Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp dùng cho cá nhân trong trường hợp ủy quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và cha mẹ của người chưa thành niên yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 như sau:

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

   (Dùng cho cá nhân trong trường hợp ủy quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và cá nhân là cha, mẹ của người chưa thành niên yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2)

   Kính gửi: .....................................…………………

   1. Tên tôi là[1]:.....................................................................................................................................

   2. Tên gọi khác (nếu có).................................................................3. Giới tính:.......................

   4. Ngày, tháng, năm sinh: …./…./.....5.Nơi sinh[2]:.................................................................... .....

   6. Địa chỉ3: ...........................................................................................Số điện thoại :......................

   7. Giấy CMND/Hộ chiếu: …………….……………4 Số:............................................................

   Cấp ngày.........tháng...........năm.............Tại:................................................................................

   8. Được sự ủy quyền :.......................................................................................................................

   8.1. Mối quan hệ với người uỷ quyền5 :........................................................................................

   8.2. Theo văn bản ủy quyền ký ngày 6.................tháng..........năm.................................

   Tôi làm Tờ khai này đề nghị cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người có tên dưới đây:

   PHẦN KHAI VỀ NGƯỜI ỦY QUYỀN HOẶC NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN

   1. Họ và tên7:................................................................................................................................. ....

   2.Tên gọi khác (nếu có):...................................................................... 3. Giới tính........................

   4. Ngày, tháng, năm sinh: …./ …./ ....5.Nơi sinh2 :.......................................................................

   6. Quốc tịch :................................................7.Dân tộc:...........................................................

   8. Nơi thường trú8: ..................................................................................................................... ......

   9. Nơi tạm trú9:..................................................................................................................................

   10. Giấy CMND/Hộ chiếu :..........................................10Số:..........................................................

   Cấp ngày.......tháng.........năm..............Tại:......................................................................................

   11. Số điện thoại/e-mail:..................................................................................................................

   PHẦN KHAI VỀ CHA, MẸ, VỢ/ CHỒNG CỦA NGƯỜI ỦY QUYỀN HOẶC CHA, MẸ CỦA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN

   CHA

   MẸ

   VỢ/ CHỒNG

   Họ và tên

   Ngày, tháng, năm sinh

   QUÁ TRÌNH CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI ỦY QUYỀN HOẶC NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN11

   Từ tháng, năm

   đến tháng, năm

   Nơi thường trú/ Tạm trú

   Nghề nghiệp, nơi làm việc12

   Phần khai về án tích, về nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (nếu có):..................................................................................................................................

   Yêu cầu xác nhận về nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản: Có Không

   Mục đích yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp:………………………………………………

   Số lượng Phiếu lý lịch tư pháp yêu cầu cấp:………………………Phiếu

   Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về lời khai của mình.

   ……………, ngày …… tháng …… năm …….

   Người khai

   (Ký, ghi rõ họ tên)


   Ghi chú:

   [1] Họ và tên người được ủy quyền hoặc của cha/mẹ người chưa thành niên; ghi bằng chữ in hoa, đủ dấu.

   [2] Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương.

   3 Ghi rõ địa chỉ để liên lạc khi cần thiết.

   4 Ghi rõ là chứng minh nhân dân hay hộ chiếu.

   5 Ghi rõ mối quan hệ trong trường hợp người được ủy quyền là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người ủy quyền; trong trường hợp này không cần có văn bản ủy quyền.

   6 Ghi rõ trong trường hợp có văn bản ủy quyền.

   7 Ghi bằng chữ in hoa, đủ dấu.

   8,9 Trường hợp có nơi thường trú và nơi tạm trú thì ghi cả hai nơi.

   10 Trường hợp là người chưa thành niên dưới 14 tuổi thì không phải ghi nội dung này.

   11 Kê khai quá trình cư trú, nghề nghiệp, nơi làm việc từ khi từ 14 tuổi trở lên.

   12 Đối với người đã từng là quân nhân tại ngũ, công chức, công nhân quốc phòng, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ thì ghi rõ chức vụ trong thời gian phục vụ trong quân đội.

   => Căn cứ theo quy định này, trường hợp con bạn sinh năm 2006 (15 tuổi) muốn xin cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 thì bố mẹ có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cho con và sử dụng Tờ khai theo mẫu số 04/2013/TT-LLTP nêu trên.
   Trân trọng!

  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn