Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là gì?

Ngày hỏi:17/06/2016

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là gì?

Nội dung này được Công ty Luật Vinabiz tư vấn như sau:

 • Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là sự thỏa thuận giữa các bên liên quan đến tác phẩm mà trong đó có sự chuyển nhượng việc hưởng các quyền nhân thân và tài sản từ tác phẩm này từ bên chủ thể sở hữu sang bên được chuyển nhượng thông qua hình thức văn bản.

  Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan được hiểu là gì?

  Chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan là người được hưởng các quyền nhân thân và tài sản theo quy định của pháp luật. Vì vậy, chủ sở hữu có thể định đoạt một số quyền năng thuộc quyền sở hữu của mình thông qua việc từ bỏ, để thừa kế hoặc chuyển nhượng các quyền năng đó cho người khác thông qua hợp đổng.

  Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là sự thoả thuận giữa các bên mà theo đó chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan chuyển giao quyền sở hữu một, hoặc một số quvền nhân thân, quyền tài sản của mình cho các cá nhân, tổ chức khác là bên được chuyển nhượng.

  Chủ thể của hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan:

  - Các bên tham gia giao kết hợp đồng bao gồm bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan. Bên chuyển nhượng quyền tác giả bao gồm chủ sở hữu quyển tác giả và chủ sở hữu quyền liên quan.

  - Bên được chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là cá nhân, tổ chức được chuyển nhượng các quyền tài sản. Sau khi được chuyển nhượng quyền tác gỉa, quyền liên quan thì bên được chuyển nhượng trở thành chủ sở hữu đối với các quyền đó.

  Đối tượng của hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan:

  Đối tượng của hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan bao gồm quyền tài sản và quyền nhân thân.

  Hình thức của hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là hình thức bằng văn bản thể hiện qua hai hình thức chính là văn bản thường và văn bản có chứng nhận, chứng thực.

  Đặc điểm pháp lý của hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan:

  Hơp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là hợp đồng dân sự và là hợp đồng dân sự đặc biệt nên ngoài những đặc điểm của hợp dồng dân sự như mang tính chất song vụ, ưng thuận và có đền bù hoặc không có đền bù thì hợp đống chuyển nhượng quyền tác giả còn có các đặc điểm riêng sau đây:

  - Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan có đối tượng là quyền nhân thân và quyển tài sản.

  - Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả quyền liên quan là hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu: Khi các bên thoả thuận chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan thì bên chuyển nhượng sẽ chuyển giao quyền sở hữu đối với quyền nhân thân và quyền tài sản cho bên được chuyển nhượng. Và sau khi chuyển nhượng, bên chuyển nhượng không có quyền sử dụng cũng như định đoạt các quyền năng đó.

  Căn cứ pháp lý:

  Điều 45 Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009

  "Quy định chung về chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan
  1. Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan chuyển giao quyền sở hữu đối với các quyền quy định tại khoản 3 Điều 19, Điều 20, khoản 3 Điều 29, Điều 30 và Điều 31 của Luật này cho tổ chức, cá nhân khác theo hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan.
  2. Tác giả không được chuyển nhượng các quyền nhân thân quy định tại Điều 19, trừ quyền công bố tác phẩm; người biểu diễn không được chuyển nhượng các quyền nhân thân quy định tại khoản 2 Điều 29 của Luật này.
  3. Trong trường hợp tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có đồng chủ sở hữu thì việc chuyển nhượng phải có sự thoả thuận của tất cả các đồng chủ sở hữu; trong trường hợp có đồng chủ sở hữu nhưng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có các phần riêng biệt có thể tách ra sử dụng độc lập thì chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có quyền chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần riêng biệt của mình cho tổ chức, cá nhân khác."
  Điều 46 Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009

  "Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan
  1. Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan phải được lập thành văn bản gồm những nội dung chủ yếu sau đây:
  a) Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng;
  b) Căn cứ chuyển nhượng;
  c) Giá, phương thức thanh toán;
  d) Quyền và nghĩa vụ của các bên;
  đ) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.
  2. Việc thực hiện, sửa đổi, chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan được áp dụng theo quy định của Bộ luật dân sự."


Nguồn:

Theo TinMới
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
 • đang phân tích....
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn