Mẫu quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2020

Ngày hỏi:17/01/2020

Được biết mới có quy định về xét, đề nghị, công nhận sáng kiến ngành kiểm sát nhân dân. Cho tôi hỏi Quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở gồm những nội dung nào? Cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Quyết định 619/QĐ-VKSTC năm 2019 quy định mẫu quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở như sau:

   VIỆN KIỂM SÁT NHÂN
   TỐI CAO
   TÊN ĐƠN VỊ

   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   Số: …/QĐ-VKS...

   , ngày … tháng … năm …

   QUYẾT ĐỊNH

   Công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm ...

   VIỆN TRƯỞNG (THỦ TRƯỞNG) ĐƠN VỊ...

   Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành;

   Căn cứ Quyết định số ..../QĐ-VKSTC ngày.... tháng .... năm …. của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế xét, công nhận sáng kiến trong ngành Kiểm sát nhân dân;

   Căn cứ Quyết định số .../QĐ- ... ngày ... tháng ... năm ... của ... về việc thành lập Hội đồng xét, đề nghị công nhận sáng kiến cấp cơ sở ... (tên đơn vị);

   Xét đề nghị của Hội đồng xét, đề nghị công nhận sáng kiến....,

   QUYẾT ĐỊNH:

   Điều 1. Công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm... cho sáng kiến: ............................................

   ………………………………, của cá nhân ……………………, chức vụ, đơn vị .........................

   Điều 2. Các thành viên Hội đồng xét, đề nghị công nhận sáng kiến cơ sở và cá nhân có tên ở Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.


   Nơi nhận:
   - Như Điều 2;
   - Lưu VT.

   VIỆN TRƯỞNG (THỦ TRƯỞNG)
   ĐƠN VỊ
   Ghi rõ chức vụ, họ tên và đóng dấu
   (nếu có)


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn