05 căn cứ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Ngày hỏi:03/08/2019

 Tập đoàn tôi định đề nghị cơ quan nhà nước cấp quyền khai thác khoáng sản, vậy cho hỏi căn cứ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 5 Nghị định 67/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 15/9/2019) quy định căn cứ tính tiền cấp quyền khai thác như sau:

   "Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được tính trên các căn cứ theo công thức sau:

   T = Q x G x K1 x K2 x R

   Trong đó:

   T - Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; đơn vị tính đồng Việt Nam;

   Q - Trữ lượng tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được quy định cụ thể tại Điều 6 Nghị định này; đơn vị tính là m3; tấn; kg và các đơn vị khác theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trữ lượng khoáng sản;

   G - Giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là trị giá đơn vị khoáng sản nguyên khai, sau khai thác, được xác định trên cơ sở giá tính thuế tài nguyên theo quy định của pháp luật về thuế tài nguyên tại thời điểm tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và được quy định cụ thể tại Điều 7 Nghị định này; đơn vị tính là đồng/đơn vị trữ lượng;

   K1 - Hệ số thu hồi khoáng sản liên quan đến phương pháp khai thác được quy định: Khai thác lộ thiên K1= 0,9; khai thác hầm lò K1= 0,6; khai thác nước khoáng, nước nóng thiên nhiên và các trường hợp còn lại K1= 1,0;

   K2 - Hệ số liên quan đến điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn áp dụng theo Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư do Chính phủ quy định về pháp luật đầu tư: Khu vực khai thác khoáng sản thuộc vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, K2= 0,9; khu vực khai thác khoáng sản thuộc vùng kinh tế - xã hội khó khăn, K2= 0,95; các khu vực khai thác khoáng sản thuộc vùng còn lại, K2= 1,0;

   R - Mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; đơn vị tính là phần trăm (%)."

   Trên đây là căn cứ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn