Đề nghị hướng dẫn điều chỉnh dự toán

Ngày hỏi:29/12/2011
Hiện nay Tổng Công ty CP Thương mại Xây dựng chúng tôi đang thi công hợp đồng tổng thầu EPC Dự án khu dân cư mới số 2 Thành phố Bắc Giang - tỉnh Bắc Giang, hợp đồng được ký ngày 02/7/2009, thời gian thực hiện đến hết ngày 31/12/2010, hợp đồng điều chỉnh giá. Nguồn vốn thực hiện dự án bằng tiền thu được từ ngân sách và từ giao, bán, đấu giá quyền sử dụng đất. Vậy chúng tôi xin được hỏi hai nội dung sau: 1/ Tại thời điểm lập dự toán phần chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước và chi phí lán trại được lập theo Thông tư số 05/2007/TT-BXD, ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Tháng 5/2010 Bộ Xây dựng ban hành TT số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010, Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, có hiệu lực từ ngày 15/7/2010. Vậy những khối lượng còn lại nhà thầu thi công từ ngày 15/7/2010 có được điều chỉnh theo TT số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 không? 2/ Tại thời điểm lập dự toán phần chi phí ca máy được lập theo Thông tư số 06/2005/TT-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp xác định ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình. Tháng 5/2010 Bộ Xây dựng ban hành TT số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010, Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình, có hiệu lực từ ngày 15/7/2010. Vậy những khối lượng còn lại nhà thầu thi công từ ngày 15/7/2010 có được điều chỉnh theo TT số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 không?

  Nội dung này được Vụ Kinh tế Xây dựng tư vấn như sau:

  • Hợp đồng được ký kết ngày 02/7/2009, do đó việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo quy định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 99/2007/NĐ-CP.

   Việc xử lý chuyển tiếp văn bản quy phạm pháp luật thực hiện theo Điều 34 của Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Đề nghị bạn nghiên cứu để áp dụng


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn