Định mức kinh phí lập, điều chỉnh, thẩm định quy hoạch

Ngày hỏi:31/12/2010

Ông Hoàng Văn Tính (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đề nghị được cơ quan chức năng hướng dẫn áp dụng định mức, đơn giá để lập, quyết toán chi phí điều chỉnh quy hoạch giao thông nông thôn huyện.

 • Phần kinh phí quy hoạch, đơn vị tư vấn và chủ đầu tư lập trên cơ sở áp dụng định mức quy hoạch ban hành theo Quyết định 06/2005/QĐ-BXD ngày 3/2/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức chi phí quy hoạch xây dựng.

  Tại thời điểm lập quy hoạch năm 2005, Nhà nước chỉ ban hành 2 loại văn bản định mức chi phí quy hoạch là Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD và Quyết định số 519/2002/QĐ-BKH ngày 26/8/2002 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

  Tuy nhiên, Quyết định 06/2005/QĐ-BXD không đề cập đến quy hoạch giao thông nông thôn, còn Quyết định số 519/2002/QĐ-BKH chỉ quy định khung giá đối với quy hoạch ngành cấp tỉnh, không đề cập đến quy hoạch ngành cấp huyện; do vậy Phòng Kế hoạch - Tài chính huyện Xuyên Mộc gặp khó khăn trong việc quyết toán dự án điều chỉnh quy hoạch giao thông nông thôn huyện nêu trên.

  Ông Hoàng Văn Tính đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn để đơn vị ông thực hiện theo đúng quy định.

  Về đề nghị của ông Hoàng Văn Tính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, việc áp dụng định mức kinh phí lập, điều chỉnh quy hoạch cần phải tuân thủ nguyên tắc:

  - Xác định đúng loại hình quy hoạch theo quy định (tên gọi, phạm vi, tính chất quy hoạch, nhiệm vụ quy hoạch, mục tiêu, nội dung quy hoạch);

  - Xác định định mức kinh phí phù hợp loại hình quy hoạch theo quy định hiện hành.

  Hiện nay ở Việt Nam, loại hình quy hoạch phát triển được điều chỉnh bởi Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2006 của Chính phủ về lập, thẩm định và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/2/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 92/2006/NĐ-CP cùng các thông tư hướng dẫn thực hiện 2 Nghị định nêu trên và Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu.

  Một số loại quy hoạch thiết kế chuyên ngành được điều chỉnh trong các Luật, có thông tư hướng dẫn và quy định riêng về định mức kinh phí lập, điều chỉnh, thẩm định quy hoạch.

  Đối với loại hình quy hoạch phát triển, Nghị định số 92/2006/NĐ-CP và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP, các thông tư hướng dẫn thực hiện 2 Nghị định nêu trên không quy định và hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, quản lý, điều chỉnh các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu ở cấp huyện. Do vậy, Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH đã nêu không đề cập định mức đơn giá cho lập, thẩm định và điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu cấp huyện.

  Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cũng không quy định tổ chức xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới giao thông cấp huyện.

  Như vậy, hiện nay chưa đủ căn cứ pháp lý cho việc tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu (trong đó có quy hoạch phát triển giao thông) ở cấp huyện.

  Đối với trường hợp "Dự án Điều chỉnh quy hoạch giao thông nông thôn năm 2010 có định hướng 2020 huyện Xuyên Mộc" do không có thông tin đầy đủ về đề án (tên gọi, thời kỳ, nhiệm vụ, nội dung quy hoạch) nên chưa thể xác định được loại hình quy hoạch để có được hướng dẫn cụ thể.


Nguồn:

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
 • đang phân tích....
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn