Nội dung cơ bản của điều lệ quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Ngày hỏi:06/12/2019

Được biết mới có quy định mới về hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, cho tôi hỏi theo quy định này thì điều lệ quỹ xã hội, quỹ từ thiện phải đảm bảo những nội dung cơ bản nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 15 Nghị định 93/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 15/01/2020) quy định nội dung cơ bản của điều lệ quỹ xã hội, quỹ từ thiện bao gồm:

   - Tên gọi, địa chỉ, số điện thoại, số fax, email, website (nếu có) của quỹ.

   - Mục đích, lĩnh vực và phạm vi hoạt động của quỹ.

   - Thông tin về sáng lập viên của quỹ.

   - Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của quỹ.

   - Đại diện theo pháp luật của quỹ; tổ chức, hoạt động; cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản lý quỹ, Ban Kiểm soát, Chủ tịch, Giám đốc và các chức vụ lãnh đạo khác.

   - Nguyên tắc vận động quyên góp; vận động, tiếp nhận tài trợ và thực hiện tài trợ.

   - Quản lý, sử dụng tài sản, tài chính của quỹ.

   - Trách nhiệm báo cáo cơ quan có thẩm quyền về tổ chức, hoạt động và tài chính của quỹ.

   - Khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ quỹ và xử lý vi phạm trong hoạt động của quỹ.

   - Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, đổi tên và giải thể quỹ.

   - Thể thức sửa đổi, bổ sung điều lệ quỹ.

   - Các nội dung khác phù hợp với quy định của pháp luật.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn