Quy định về cập nhật thông tin, báo cáo của chủ đầu tư, chủ dự án sử dụng vốn nhà nước

Ngày hỏi:05/07/2019

Tôi đang tìm hiểu các quy định về vận hành hệ thống thông tin giám sát đánh giá đầu tư dự án sử dụng vốn nhà nước. Anh chị cho tôi hỏi quy định về cập nhật thông tin, báo cáo của chủ đầu tư, chủ dự án thành phần sử dụng vốn nhà nước được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 13/2016/TT-BKHĐT Quy định về cập nhật thông tin, báo cáo của chủ đầu tư, chủ dự án thành phần như sau:

   1. Khi chương trình, dự án được phê duyệt đầu tư: Cập nhật thông tin chương trình, dự án theo Quyết định chủ trương đầu tư, Quyết định đầu tư vào Hệ thống thông tin nghiệp vụ trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày được phê duyệt đầu tư.

   2. Trong quá trình thực hiện:

   a) Các thông tin sau phải cập nhật chậm nhất là 07 ngày làm việc kể từ khi có điều chỉnh hoặc phát sinh:

   - Phê duyệt điều chỉnh dự án;

   - Phê duyệt, điều chỉnh thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công và dự toán;

   - Phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch, kết quả lựa chọn nhà thầu;

   - Hợp đồng, điều chỉnh hợp đồng;

   - Kế hoạch vốn được cấp;

   - Giá trị nghiệm thu, giá trị giải ngân;

   - Thông tin về đánh giá, kiểm tra.

   b) Các thông tin phải cập nhật định kỳ hằng tháng (nếu có phát sinh):

   - Khối lượng thực hiện tại hiện trường;

   - Thông tin hình ảnh hoặc phim về hiện trạng thi công tại hiện trường đối với các dự án có cấu phần xây dựng.

   3. Khi kết thúc chương trình, dự án: thực hiện cập nhật thông tin quyết toán dự án theo Quyết định phê duyệt quyết toán trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày được phê duyệt quyết toán.

   4. Các văn bản phải đính kèm bản quét màu văn bản gốc hoặc văn bản điện tử có chữ ký số chuyên dùng lên Hệ thống thông tin nghiệp vụ bao gồm:

   a) Quyết định chủ trương đầu tư;

   b) Quyết định đầu tư, Quyết định đầu tư điều chỉnh (nếu có);

   c) Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, dự toán; Quyết định điều chỉnh thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, dự toán (nếu có);

   d) Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Quyết định phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có);

   đ) Báo cáo kết quả đánh giá;

   e) Báo cáo kết quả kiểm tra;

   g) Báo cáo giám sát, đánh giá dự án theo quy định tại Khoản 5 Điều này;

   h) Quyết định phê duyệt quyết toán.

   Ngoài những thông tin, báo cáo do chủ đầu tư, chủ dự án thành phần phải cập nhật theo quy định nói trên, khuyến khích các chủ đầu tư, chủ dự án thành phần cập nhật đầy đủ các văn bản theo các chức năng của Hệ thống thông tin nghiệp vụ.

   5. Định kỳ hằng quý tổng hợp thông tin trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ từ các hợp đồng của dự án thuộc phạm vi quản lý thành báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư của chủ đầu tư, chủ dự án thành phần theo Phụ biểu 07, Mẫu số 03, Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT , sau đó đính kèm tệp báo cáo có đóng dấu hoặc có chữ ký số chuyên dùng lên Hệ thống thông tin nghiệp vụ.

   Thời hạn báo cáo theo quy định tại điểm d, Khoản 1, Điều 69, Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư (viết tắt là Nghị định số 84/2015/NĐ-CP).

   6. Định kỳ 6 tháng, cả năm báo cáo số liệu giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ theo quy trình như sau:

   a) Tổng hợp thông tin từ các chương trình, dự án thuộc phạm vi quản lý đã có trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ;

   b) Rà soát, bổ sung thông tin báo cáo;

   c) Gửi báo cáo số liệu.

   Thời hạn báo cáo theo quy định tại điểm đ, điểm e, Khoản 1, Điều 69, Nghị định số 84/2015/NĐ-CP.

   7. Việc cập nhật thông tin, báo cáo trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều này thay thế cho việc báo cáo giấy định kỳ của chủ chương trình, chủ đầu tư theo quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP và Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT .

   8. Chủ đầu tư, chủ dự án thành phần không thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định tại Điều 3 Thông tư này sẽ vi phạm và bị xử lý theo quy định tại Điều 71, Nghị định số 84/2015/NĐ-CP.

   Trên đây là quy định về cập nhật thông tin, báo cáo của chủ đầu tư, chủ dự án sử dụng vốn nhà nước.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Ban quản lý dự án
  Ban quản lý dự án xây dựng
  Chi phí phát sinh dự án
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn