Quy trình, thủ tục phê duyệt cấp bảo lãnh trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do ngân hàng chính sách phát hành tại thị trường trong nước được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:12/12/2016

Tôi tên là Ngọc Trâm, địa chỉ mail ngoctram****@gmail.com, tôi muốn hỏi: Quy trình, thủ tục phê duyệt cấp bảo lãnh trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do ngân hàng chính sách phát hành tại thị trường trong nước được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi làm trong Ủy ban Chứng khoán Thành phố, gần đây có các thông tin về phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, đây không phải hoạt động thường xuyên của tôi nên tôi cũng không rõ pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này. Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quy trình, thủ tục phê duyệt cấp bảo lãnh trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do ngân hàng chính sách phát hành tại thị trường trong nước được hướng dẫn tại Điều 10 Thông tư 99/2015/TT-BTC hướng dẫn về phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành:

   1. Chậm nhất mười (10) ngày làm việc sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng hàng năm, các ngân hàng chính sách gửi một (01) bộ hồ sơ quy định tại Điều 9 Thông tư này đến Bộ Tài chính để kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ và đề nghị bổ sung hồ sơ (nếu có). Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, Bộ Tài chính thông báo để các ngân hàng chính sách nộp bổ sung hai (02) bộ hồ sơ để xem xét có ý kiến.

   2. Trong vòng mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp bảo lãnh theo quy định tại Khoản 1 Điều này, Bộ Tài chính xem xét, có ý kiến đối với kế hoạch phát hành trái phiếu được bảo lãnh hàng năm của các ngân hàng chính sách để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Nội dung trình Thủ tướng Chính phủ bao gồm:

   a) Điều kiện phát hành trái phiếu được bảo lãnh.

   b) Tình hình hoạt động và tình hình tài chính của các ngân hàng chính sách.

   c) Nguồn vốn thực hiện chương trình tín dụng mục tiêu và kế hoạch phát hành trái phiếu được bảo lãnh.

   d) Phương án sử dụng nguồn vốn phát hành trái phiếu được bảo lãnh.

   đ) Đề xuất hạn mức bảo lãnh Chính phủ năm kế hoạch cho các ngân hàng chính sách để thực hiện chương trình tín dụng mục tiêu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

   3. Trong thời gian Thủ tướng Chính phủ chưa có văn bản phê duyệt hạn mức phát hành trái phiếu được bảo lãnh hàng năm cho các ngân hàng chính sách, Bộ Tài chính thông báo hạn mức phát hành tạm thời trong quý I của năm kế hoạch cho các ngân hàng chính sách với giá trị tối đa không vượt quá số nợ gốc trái phiếu được bảo lãnh đến hạn trong quý I năm kế hoạch và hạn mức bảo lãnh của năm kế hoạch dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ. Thời gian thông báo là trước ngày 31 tháng 12 của năm liền kề trước năm kế hoạch. Sau khi có văn bản phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương cấp bảo lãnh và hạn mức bảo lãnh, Bộ Tài chính thông báo bằng văn bản cho các ngân hàng chính sách hạn mức tối đa được phép phát hành trái phiếu được bảo lãnh trong năm kế hoạch để triển khai thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về quy trình, thủ tục phê duyệt cấp bảo lãnh trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do ngân hàng chính sách phát hành tại thị trường trong nước, được quy định tại Thông tư 99/2015/TT-BTC. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn