Thanh lý tài sản

Ngày hỏi:19/11/2015
Tôi làm kế toán tại một đơn vị hành chính sự nghiệp và hiện tại có tài sản nhà nước để thanh lý, giá trị thanh lý dưới 10 triệu đồng. Tôi muốn hỏi trong quyết định phê duyệt phương án thanh lý tài sản và phê duyệt giá khởi điểm của cấp có thẩm quyền ghi là phương án bán chỉ định tài sản. Vậy thủ tục bán chỉ định và hồ sơ bán chỉ định được quy định cụ thể như thế nào?

  Nội dung này được Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Việc bán thanh lý tài sản nhà nước có giá trị dưới 10 triệu đồng theo phương thức chỉ định được quy định Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP, cụ thể: - Cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản nhà nước lập hồ sơ đề nghị bán tài sản nhà nước gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định việc bán tài sản nhà nước. - Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định bán của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản bán phải tổ chức bán tài sản nhà nước theo quy định. - Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản bán thành lập Hội đồng để xác định giá bán hoặc thuê tổ chức có đủ điều kiện thẩm định giá để làm căn cứ quyết định giá giá bán. Giá bán của tài sản phải bảo đảm phù hợp với giá thị trường của tài sản cùng loại hoặc tài sản có cùng tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng, xuất xứ. - Cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản bán ký Hợp đồng mua bán với người mua được lựa chọn. Người mua có trách nhiệm thanh toán số


  Nguồn:

  Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn