Thiệt hại về vật chất do người bị thiệt hại chết hoặc bị tổn hại về sức khoẻ được quy định cụ thể như thế nào?

Ngày hỏi:21/01/2010
Xin hỏi, Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước quy định cụ thể như thế nào về Thiệt hại về vật chất do người bị thiệt hại chết hoặc bị tổn hại về sức khoẻ được quy định cụ thể như thế nào? Gửi bởi: Bùi Công Hà

  Nội dung này được Bộ Tư pháp tư vấn như sau:

  • Theo Điều 48, 49 Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước quy định thì:

   Thiệt hại về vật chất do người bị thiệt hại chết

   - Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, chăm sóc người bị thiệt hại trước khi chết.

   - Chi phí cho việc mai táng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

   - Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng. Tiền cấp dưỡng hàng tháng được xác định là mức lương tối thiểu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc đã được xác định theo quyết định có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   Thiệt hại về vật chất do bị tổn hại về sức khoẻ

   - Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khoẻ và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại.

   - Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại theo quy định tại Điều 46 của Luật này.

   - Chi phí hợp lý và thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị.

   - Trong trường hợp người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại được bồi thường bao gồm chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại và khoản cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng. Khoản cấp dưỡng hàng tháng được xác định là mức lương tối thiểu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc đã được xác định theo quyết định có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn