Trách nhiệm của HĐND tỉnh trong việc thành lập Quỹ đầu tư phát triển địa phương

Ngày hỏi:01/01/2021

Tới đây, trách nhiệm của HĐND tỉnh trong việc thành lập Quỹ đầu tư phát triển địa phương thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 48 Nghị định 147/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 05/02/2021) thì nội dung này được quy định như sau:

   Trách nhiệm của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh:

   1. Thông qua Đề án thành lập Quỹ đầu tư phát triển địa phương.

   2. Quyết định phương thức tổ chức, điều hành của Quỹ đầu tư phát triển địa phương.

   3. Thông qua phương án cấp, bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ đầu tư phát triển địa phương từ nguồn ngân sách cấp tỉnh.

   4. Thông qua danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ đầu tư phát triển địa phương đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 15 Nghị định này.

   5. Thực hiện giám sát hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

   6. Thông qua phương án cơ cấu lại, giải thể Quỹ đầu tư phát triển địa phương trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

   7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn