Trách nhiệm của kho bạc Nhà nước các cấp đối với hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS)

Ngày hỏi:30/05/2017

Trách nhiệm của kho bạc Nhà nước các cấp đối với hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) là gì? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Lộc, tôi đang công tác tại phòng IT của Sở Tài chính. Vì tính chất công việc, tôi cần tìm hiểu các quy định về trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước các cấp đối với hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS)? Có văn bản nào quy định vấn đề này không? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! (loc***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước các cấp được quy định tại Điều 5 Thông tư 123/2014/TT-BTC hướng dẫn tổ chức vận hành, khai thác Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành như sau:

   Kho bạc nhà nước (KBNN) và KBNN tỉnh, huyện có trách nhiệm:

   1. Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm dự thảo và trình Bộ trưởng Bộ Tài chính các văn bản hướng dẫn kế toán nhà nước áp dụng cho TABMIS; Quy chế vận hành đối với công tác quản trị, vận hành TABMIS; Quy định về cấp, quản lý và sử dụng tài khoản đăng nhập TABMIS; ban hành các văn bản hướng dẫn về kế toán nhà nước áp dụng cho TABMIS, văn bản hướng dẫn vận hành, quản lý hệ thống theo ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

   2. Thực hiện nhập, phân bổ dự toán của các đơn vị dự toán trung gian giao cho đơn vị sử dụng ngân sách theo quy trình phân bổ dự toán từ đơn vị cấp trung gian đến đơn vị sử dụng ngân sách;

   3. Đối với ngân sách xã, KBNN huyện thực hiện nhập, phê duyệt phân bổ, điều chỉnh dự toán (trong trường hợp cơ quan tài chính chưa tổ chức nhập) và nhập Lệnh chi tiền thuộc ngân sách xã theo quy trình hệ thống;

   4. Căn cứ dự toán do cơ quan tài chính, các đơn vị dự toán hoặc do đơn vị KBNN nhập vào TABMIS thực hiện kiểm soát, thanh toán cho các đơn vị thụ hưởng và hạch toán kế toán trên TABMIS theo quy định tại Chế độ kế toán Nhà nước áp dụng cho TABMIS. Trường hợp cơ quan tài chính chưa kịp thời nhập dự toán vào hệ thống, thực hiện nhập dự toán tạm cấp và hủy dự toán tạm cấp theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

   5. Khai thác thông tin, dữ liệu báo cáo theo phân quyền trên hệ thống để cung cấp cho cơ quan tài chính và báo cáo các cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

   6. Thực hiện chuyển (giao diện) dữ liệu từ hệ thống TABMIS sang Kho dữ liệu tài chính ngân sách Quốc gia (NDWS), nhận dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu danh mục dùng chung của ngành tài chính (đặt tại Bộ Tài chính) vào TABMIS. Chủ trì, phối hợp với Cục Tin học và Thống kê tài chính trong việc kiểm tra, đối soát dữ liệu giữa hệ thống TABMIS và các cơ sở dữ liệu (CSDL) nêu trên;

   7. Thực hiện quy trình khóa sổ và xử lý cuối kỳ trên TABMIS thuộc trách nhiệm của KBNN theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về các hoạt động rà soát, xử lý giao dịch dở dang, khóa sổ và quyết toán ngân sách hàng năm;

   8. Tổ chức thực hiện, hỗ trợ và hướng dẫn các đơn vị thành viên thực hiện quy trình về cấp, quản lý và sử dụng tài khoản đăng nhập TABMIS theo quy định;

   9. Là đầu mối tiếp nhận, hỗ trợ người dùng trong quá trình vận hành, khai thác TABMIS theo quy định của Bộ Tài chính. Phối hợp với cơ quan tài chính đồng cấp và các đơn vị liên quan đảm bảo hiệu quả công tác hỗ trợ người sử dụng;

   10. Thực hiện các hoạt động thiết lập thông tin, dữ liệu để đảm bảo vận hành hệ thống; quản lý hoạt động của môi trường sản xuất TABMIS, các môi trường phi sản xuất đảm bảo an toàn hệ thống trong quá trình vận hành;

   11. Đối chiếu số liệu với các đơn vị giao dịch với KBNN theo quy định;

   12. Tổ chức thực hiện bảo quản, lưu trữ, tiêu hủy tài liệu liên quan theo quy định;

   13. Phối hợp chặt chẽ với đơn vị thành viên có liên quan để xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện quy trình hệ thống;

   14. Tổ chức công tác đào tạo liên quan đến vận hành, khai thác hệ thống theo phương án được Bộ Tài chính phê duyệt;

   15. Thực hiện các quy trình khác trên hệ thống theo yêu cầu nghiệp vụ và hướng dẫn của Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước các cấp. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 123/2014/TT-BTC.
   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:

  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Trách nhiệm
  Kho bạc nhà nước
  Hệ thống thông tin
  Quản lý
  Ngân sách
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn