Trách nhiệm của Sở Giao dịch chứng khoán trong phát hành và thanh toán công cụ nợ của Chính phủ

Ngày hỏi:02/01/2019

Theo tôi được biết Chính phủ cần huy động vốn để thực hiện chính sách kinh tế xã hội thông qua các công cụ nợ. Tôi đang tìm hiểu các quy định về phát hành và thanh toán công cụ nợ của Chính phủ, anh chị cho tôi hỏi trách nhiệm của Sở Giao dịch chứng khoán được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 33 và Điều 34 Thông tư 111/2018/TT-BTC hướng dẫn phát hành và thanh toán công cụ nợ của Chính phủ tại thị trường trong nước, quy định:

   Trách nhiệm của Sở Giao dịch chứng khoán

   - Xây dựng quy chế và tổ chức đấu thầu phát hành trái phiếu theo quy định tại Thông tư này.

   - Cung cấp các số liệu, tài liệu cần thiết liên quan đến hoạt động đấu thầu phát hành tín phiếu, trái phiếu theo quy định tại Thông tư này và/hoặc theo yêu cầu của Bộ Tài chính. Lưu giữ, bảo quản các thông tin liên quan đến các đợt đấu thầu phát hành trái phiếu theo chế độ quy định.

   - Phối hợp với Kho bạc Nhà nước, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố thông tin theo quy định tại Thông tư này.

   Trách nhiệm của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

   - Thực hiện đăng ký, lưu ký và hủy đăng ký, lưu ký tín phiếu, trái phiếu theo quy định tại Nghị định số 95/2018/NĐ-CP và Thông tư này.

   - Đảm bảo thực hiện thanh toán lãi, gốc tín phiếu, trái phiếu phủ theo thời gian quy định tại Thông tư này.

   - Cung cấp cho Kho bạc Nhà nước các mã tín phiếu, trái phiếu dự kiến phát hành lần đầu để thông báo trên trang điện tử của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán theo quy định tại Thông tư này.

   - Cung cấp các số liệu, tài liệu cần thiết liên quan đến lĩnh vực quản lý theo quy định tại Thông tư này hoặc theo yêu cầu của Bộ Tài chính (nếu có).

   - Phối hợp với Kho bạc Nhà nước, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán công bố thông tin theo quy định tại Thông tư này.

   Trên đây là quy định về trách nhiệm của Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam trong phát hành và thanh toán công cụ nợ của chính phủ tại thị trường trong nước.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn