Có được chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản hay không?

Ngày hỏi:29/08/2018

Thời điểm hiện tại công ty tôi không đủ nguồn lực để tiếp tục thực hiện khai thác khoáng sản theo giấy phép đã được cấp nên muốn chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản nhưng không biết pháp luật có cho phép hay không? Mong Ban biên tập hướng dẫn giúp. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 55 Luật Khoáng sản 2010 quy dịnh về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản như sau:

   "1. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản có các quyền sau đây:

   a) Sử dụng thông tin về khoáng sản liên quan đến mục đích khai thác và khu vực được phép khai thác;

   b) Tiến hành khai thác khoáng sản theo Giấy phép khai thác khoáng sản;

   c) Được thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản trong phạm vi diện tích, độ sâu được phép khai thác, nhưng phải thông báo khối lượng, thời gian thăm dò nâng cấp cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép trước khi thực hiện;

   d) Cất giữ, vận chuyển, tiêu thụ và xuất khẩu khoáng sản đã khai thác theo quy định của pháp luật;

   đ) Đề nghị gia hạn, trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản;

   e) Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản;

   g) Khiếu nại, khởi kiện quyết định thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc quyết định khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

   h) Thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai phù hợp với dự án đầu tư khai thác khoáng sản, thiết kế mỏ đã được phê duyệt;

   i) Quyền khác theo quy định của pháp luật.

   2. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản có các nghĩa vụ sau đây:

   a) Nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, lệ phí cấp Giấy phép khai thác khoáng sản, thuế, phí và thực hiện các nghĩa vụ về tài chính khác theo quy định của pháp luật;

   b) Bảo đảm tiến độ xây dựng cơ bản mỏ và hoạt động khai thác xác định trong dự án đầu tư khai thác khoáng sản, thiết kế mỏ;

   c) Đăng ký ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt đầu khai thác với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép và thông báo cho Ủy ban nhân dân các cấp nơi có mỏ trước khi thực hiện;

   d) Khai thác tối đa khoáng sản chính, khoáng sản đi kèm; bảo vệ tài nguyên khoáng sản; thực hiện an toàn lao động, vệ sinh lao động và các biện pháp bảo vệ môi trường;

   đ) Thu thập, lưu giữ thông tin về kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản và khai thác khoáng sản;

   e) Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

   g) Bồi thường thiệt hại do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra;

   h) Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động nghiên cứu khoa học được Nhà nước cho phép trong khu vực khai thác khoáng sản;

   i) Đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường và đất đai khi Giấy phép khai thác khoáng sản chấm dứt hiệu lực;

   k) Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật."

   ==> Căn cứ quy định đã trích dẫn trên đây thì các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản có quyền Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản theo quy định.

   Do đó, đối với trường hợp công ty bạn tại thời điểm hiện tại không đủ nguồn lực để tiếp tục thực hiện khai thác khoáng sản theo giấy phép đã được cấp thì được quyền chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản theo quy định.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn