Đánh giá khả năng tiêp nhận nước thải của nguồn nước

Ngày hỏi:07/11/2016

Tôi đang xin cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước. Nguồn tiếp nhận là suối ông Tấn, suối này tiếp nhận nước thải của 01 nhà hàng phục vụ ăn uống và nước thải của Công ty Tôi. Công ty tôi đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải phát sinh, kết quả phân tích hàng năm cho thấy đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 40 (cột A). Theo quy định tôi phải Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước theo quy định, tuy nhiên khi đánh giá xong thì suối không còn khả năng tiếp nhận nước thải. Kết quả phân tích nước cho thấy nước suối đa bị ô nhiễm một số chất. Tôi xin hỏi: Công ty tôi có được xả nước thải đã qua xử lý đạt tiêu chuẩn loại A vào nguồn tiếp nhận nói trên không? Nếu không thì vì sao? 2. Công ty Tôi trước đây chỉ xử lý nước thải sinh hoạt bằng hệ thống bể tự hoại, theo kết quả phân tích thì đều đạt QCVN (loại B), sau đó chảy vào hệ thống thoát nước chung của khu vực thì có được cấp giấy phép xả nước thải hay không? dung****l@gmail.com

Nội dung này được Bộ Tài nguyên và Môi trường tư vấn như sau:

  • 1. Khả năng tiêp nhận nước thải của nguồn nước là một trong nhưng yêu cầu, điều kiện khi xem xét, thẩm định hồ sơ cấp phép. Trường hợp nguồn nước tiếp nhận nước thải của Công ty không còn khả năng tiếp nhận nước thải với các thông số ô nhiễm có trong nước thải của Công ty sau khi xử lý đạt đến QCVN 40, cột A thì Công ty phải có biện pháp xử lý nước thải bảo đảm các thông số này đạt Quy chuẩn ở mức cao hơn cột A trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận. Hoặc Công ty có thể lựa chọn nguồn nước tiếp nhận khác còn khả năng tiếp nhận.

    2. Theo quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 16 Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tài nguyên nước, việc xả nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung mà hệ thống đó đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và có thỏa thuận hoặc hợp đồng xử lý, tiêu thoát nước thải với tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung đó thì Công ty không phải xin cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước. Trường hợp hệ thống thoát nước chúng của khu vực chưa được cấp giấy phép xả nước thải, Công ty của bạn phải được cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.


Nguồn:

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
  • đang phân tích....
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn