Định mức lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh năm 2019

Ngày hỏi:03/09/2019

Được biết Bộ TNMT mới ban hành quy định về lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, anh chị cho hỏi theo quy định này thì định mức lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh được quy định thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Mục III Chương II Phần II Thông tư 13/2019/TT-BTNMT có hiệu lực ngày 23/9/2019 quy định định mức lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh như sau:

   Bảng 10

   STT

   Nội dung công việc

   ĐVT

   Định biên

   Định mức (theo tỷ lệ bản đồ) Công nhóm/ĐVT

   1/25000

   1/50000

   1/100000

   1

   Lập kế hoạch biên tập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh

   Bộ/tỉnh

   1KS5

   3,00

   4,00

   5,00

   2

   Tích hợp, tiếp biên, tổng hợp, khái quát hóa bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh từ bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện

   2.1

   Tích hợp, tiếp biên các mảnh bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện

   Bộ/tỉnh

   1KS4

   7,00

   9,00

   11,00

   2.2

   Tổng hợp, khái quát hóa các yếu tố nội dung bản đồ hiện trạng sử dụng đất

   Bộ/tỉnh

   2KS5

   35,00

   42,00

   50,00

   2.3

   Biên tập và trình bày bản đồ hiện trạng sử dụng đất

   Bộ/tỉnh

   1KS5

   10,00

   12,00

   14,00

   3

   Xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ hiện trạng sử dụng đất

   Bộ/tỉnh

   1KS4

   5,00

   5,00

   5,00

   4

   Hoàn thiện và in bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh

   Bộ/tỉnh

   1KS4

   5,00

   5,00

   5,00

   Ghi chú: Định mức tại Bảng 10 nêu trên tính cho tỉnh trung bình (lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở các tỷ lệ 1/25000, 1/50000, 1/100000 (tương ứng với quy mô diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 50.000 ha; bằng 200.000 ha; bằng 500.000 ha) và có từ 10 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc trở xuống). Khi tính định mức cho tỉnh cụ thể thì căn cứ vào tỷ lệ bản đồ hiện trạng sử dụng đất, diện tích tự nhiên và số đơn vị cấp huyện trực thuộc tế của tỉnh để tính theo công thức sau:

   MT = Mtbt x Ktlt x Ksh

   Trong đó:

   - MT là mức lao động của tỉnh cần tính;

   - Mtbt là mức lao động của tỉnh trung bình;

   - Ktlt là hệ số theo tỷ lệ bản đồ cấp tỉnh (được xác định theo Bảng a Phụ lục số III của định mức);

   - Ksh là hệ số số lượng đơn vị cấp huyện trực thuộc tỉnh (được xác định theo Bảng b Phụ lục số III của định mức).

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT