Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác thủy sản gửi đến cơ quan nào?

Ngày hỏi:20/05/2021
Trong đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác thuỷ sản thì được gửi ai? Có mẫu nào ví dụ cụ thể không ạ?
 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác thủy sản gửi đến cơ quan nào?
   (ảnh minh họa)
  • Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 Luật Thủy sản 2017 quy định việc cấp Giấy phép khai thác thủy sản như sau:

   1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy phép khai thác thủy sản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

   2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy phép khai thác thủy sản đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động khai thác thủy sản trong vùng biển Việt Nam; tổ chức, cá nhân Việt Nam khai thác thủy sản ngoài vùng biển Việt Nam.

   => Theo đó, thẩm quyền cấp giấy phép khai thác thủy sản thuộc về UBND tỉnh hoặc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tùy vào trường hợp cụ thể.

   Trường hợp của bạn nếu khai thác thủy sản trong vùng biển Việt Nam thì giấy phép do UBND tỉnh cấp, nếu khai thác thủy sản ngoài vùng biển Việt Nam thì do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp. Vì vậy mà bạn căn cứ cụ thể vào trường hợp của mình để viết vào phần "Kính gửi" trong đơn.

   Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác thủy sản được quy định tại Mẫu số 02.KT Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 26/2019/NĐ-CP như sau:

   Mẫu số 02.KT

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   ………, ngày …….tháng…… năm……

   ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC THỦY SẢN

   Kính gửi:……………………..

   Họ, tên chủ tàu ……………………………………..Điện thoại: ............................................

   Số chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Mã số định danh cá nhân: ...................

   Nơi thường trú: ...........................................................................................................

   Đề nghị Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp Giấy phép khai thác thủy sản với nội dung như sau:

   Tên tàu: …………………………………………..; Loại tàu ..................................................

   Số đăng ký tàu: ...........................................................................................................

   Ngư trường hoạt động ..................................................................................................

   Cảng cá đăng ký cập tàu: .............................................................................................

   Nghề khai thác chính:……………………….Nghề phụ: ......................................................

   Tôi/chúng tôi xin cam đoan sử dụng tàu để đánh bắt nguồn lợi thủy sản/hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật.

   NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
   (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn