Nội dung kết luận của hội đồng thẩm định đánh giá môi trường chiến lược

Ngày hỏi:20/12/2018

Tôi là Nguyễn Hoài Nam hiện tôi đang làm việc tại phòng Tài nguyên Môi trường của huyện. Là người mới nhận công tác nên một số quy định của pháp luật về ngành tôi chưa nắm rõ. Có thắc mắc sau tôi mong nhận được phản hồi. Trong kế luận của hội đồng thẩm định đánh giá môi trường chiến lược có những nội dung gì? 

    Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

    • Nội dung kết luận của hội đồng thẩm định đánh giá môi trường chiến lược được quy định tại Điều 29 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, cụ thể như sau:

      - Kết luận của hội đồng thẩm định phải thể hiện rõ những nội dung sau đây:

      + Những tồn tại của hồ sơ; các yêu cầu, khuyến nghị liên quan đến việc hoàn chỉnh hồ sơ (nếu có) dựa trên cơ sở ý kiến của các thành viên hội đồng thẩm định;

      + Căn cứ kết quả kiểm phiếu thẩm định theo nguyên tắc được quy định tại Khoản 2 Điều này, kết luận theo một (01) trong ba (03) mức độ: thông qua; thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung; không thông qua.

      - Nguyên tắc đưa ra kết quả thẩm định:

      + Thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung: khi tất cả thành viên hội đồng thẩm định tham dự phiên họp có phiếu thẩm định nhất trí thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung;

      + Thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung: khi có ít nhất hai phần ba (2/3) số thành viên hội đồng tham dự, trong đó bắt buộc phải có ít nhất một (01) Ủy viên phản biện, có phiếu thẩm định đồng ý thông qua hoặc thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung;

      + Không thông qua: khi có trên một phần ba (1/3) số thành viên hội đồng tham dự có phiếu thẩm định không thông qua hoặc cả hai (02) Ủy viên phản biện có phiếu thẩm định không thông qua.

      Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


    Nguồn:

    THƯ KÝ LUẬT
    Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
    Ý kiến bạn đọc
    CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn