Phân loại các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất

Ngày hỏi:07/01/2019

Tôi đang tìm hiểu các quy định về hoạt động khai thác nguồn nước trong lòng đất. Được biết là Chính phủ vừa mới ban hành văn bản về hạn chế khai thác nước dưới đất. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định này thì việc phân loại các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 4 Nghị định 167/2018/NĐ-CP, có hiệu lực ngày 10/02/2019, quy định phân loại các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất như sau:

   1. Vùng hạn chế khai thác nước dưới đất (sau đây gọi tắt là vùng hạn chế) được phân loại bao gồm các vùng sau đây:

   - Vùng hạn chế 1;

   - Vùng hạn chế 2;

   - Vùng hạn chế 3;

   - Vùng hạn chế 4;

   - Vùng hạn chế hỗn hợp.

   2. Mỗi vùng hạn chế quy định tại khoản 1 Điều này bao gồm một hoặc một số khu vực hạn chế khai thác nước dưới đất (sau đây gọi tắt là khu vực hạn chế) quy định tại khoản 4 Điều 52 của Luật tài nguyên nước và được quy định như sau:

   - Vùng hạn chế 1, bao gồm các khu vực quy định tại các điểm c, điểm d khoản 4 Điều 52 của Luật tài nguyên nước được khoanh định theo quy định tại Điều 6 Nghị định này;

   - Vùng hạn chế 2, bao gồm các khu vực quy định tại điểm b khoản 4 Điều 52 của Luật tài nguyên nước được khoanh định theo quy định tại Điều 7 của Nghị định này;

   - Vùng hạn chế 3, bao gồm các khu vực quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 52 của Luật tài nguyên nước, được khoanh định theo quy định tại Điều 8 của Nghị định này;

   - Vùng hạn chế 4, bao gồm các khu vực quy định tại điểm a khoản 4 Điều 52 của Luật tài nguyên nước, được khoanh định theo quy định tại Điều 9 của Nghị định này;

   - Trường hợp có các khu vực hạn chế thuộc vùng hạn chế quy định tại điểm a, b, c và điểm d khoản này bị chồng lấn nhau thì phần diện tích chồng lấn được xếp vào Vùng hạn chế hỗn hợp.

   Trên đây là quy định về phân loại các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn