Quy định về quản lý chất thải nguy hại

Ngày hỏi:05/07/2015
Theo như TT12/2011/TT-BTNMT (ngày 14/4/2011): Quy định về quản lý chất thải nguy hại thì bên tôi vẫn thực hiện theo điều: 25 Trách nhiêm của chủ nguồn thải là lập báo cáo QLCTNH với kỳ báo cáo 6 (sáu) tháng tính từ ngày 01 tháng 01 đến 30 tháng 6 và từ ngày 01 tháng 7 đến 31 tháng 12 hàng năm, ký hợp đồng vận chuyển CTNH 2 lần/ năm, sử dụng chứng từ CTNH mỗi lần chuyển giao CTNH.Khi NĐ 38/2015/ND-CP: Về quản lý chất thải và phế liệu và TT 36/2015/TT-BTNMT: Về quản lý chất thải nguy hại có hiệu lực thì theo như TT36/2015/TT-BTNMT; Điều 7. Yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý đối với chủ nguồn thải CTNH, khoản 4 và 6 về việc sử dụng chứng từ CTNH và lập và nộp báo cáo thì bên tôi chỉ phải lập Báo cáo quản lý CTNH định kỳ hàng năm ( Kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) kèm theo các liên của chứng từ CTNH nộp Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội nhưng không nói rõ số lần phải vận chuyển chất thải nguy hại bao nhiêu lần/ năm. Vậy để làm đúng trách nhiệm của chủ nguồn thải CTNH bên tôi phải vận chuyển CTNH bao nhiều lần/ năm ? - Theo khoản 2 điều 6 nghị định 38/2015/ND-CP ngày 24/4/2015 thì bên tôi không thuộc đối tượng phải lập hồ sơ đăng ký cấp lại Sổ chủ nguồn thải CTNH và vẫn dùng sổ đăng ký cấp lần đầu. Nếu sau đây bên tôi mà phát sinh tăng về số lượng hoặc phát sinh (bổ xung) thêm về loại chất thải so với số lượng, chủng loại CTNH đã đăng ký trong sổ chủ nguồn thải thì bên tôi phải làm thế nào cho đúng?

  Nội dung này được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo Khoản 5 Điều 7 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, quy định:

   Chủ nguồn thải chất thải nguy hại có trách nhiệm định kỳ 06 (sáu) tháng báo cáo về việc lưu giữ chất thải nguy hại tại cơ sở phát sinh với Sở Tài nguyên và Môi trường bằng văn bản riêng hoặc kết hợp trong báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ khi chưa chuyển giao được trong các trường hợp sau:

   a) Chưa có phương án vận chuyển, xử lý khả thi;

   b) Chưa tìm được chủ xử lý chất thải nguy hại phù hợp.

   Do vậy, nếu Công ty lưu giữ CTNH quá 6 tháng, chưa chuyển giao được cho đơn vị có Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại thì yêu cầu Công ty có văn bản báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

   2. Căn cứ theo Điểm b Khoản 1 Điều 6 và Khoản 2 Điều 6 Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, quy định: “Tích hợp trong báo cáo quản lý chất thải nguy hại và không phải thực hiện thủ tục đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại đối với một số trường hợp đặc biệt (trường hợp chủ nguồn thải có giới hạn về số lượng phát sinh, loại hình và thời gian hoạt động)” và “Sau khi được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải, thông tin về chất thải được cập nhật bằng báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ”

   Do vậy, đề nghị Công ty tích hợp trong báo cáo quản lý chất thải nguy hại cập nhật thông tin về chất thải nguy hại, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn