Thành phần hội đồng tư vấn đánh giá, nhiệm vụ kết quả nhiệm vụ KHCN của Bộ TN&MT

Ngày hỏi:22/03/2019

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ là những vấn đề khoa học và công nghệ cần được giải quyết để đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát triển khoa học và công nghệ và được tổ chức dưới hình thức chương trình, đề tài, dự án, đề án, nhiệm vụ thường xuyên. Anh chị cho tôi hỏi thành phần hội đồng tư vấn đánh giá, nhiệm vụ kết quả nhiệm vụ KHCN của Bộ TN&MT được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 2 Điều 28 Thông tư 26/2018/TT-BTNMT thì Thành phần Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp bộ (sau đây gọi là Hội đồng) có từ 09 đến 11 thành viên như sau:

   - Chủ tịch là Lãnh đạo Vụ Khoa học và Công nghệ;

   - Phó Chủ tịch là Lãnh đạo Tổng cục, Cục;

   - 02 ủy viên phản biện là các chuyên gia có chuyên môn phù hợp;

   - 01 ủy viên là Lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Tài chính;

   - 01 ủy viên, thư ký khoa học là chuyên viên Vụ Khoa học và Công nghệ;

   - 01 ủy viên là đại diện cho tổ chức tiếp nhận kết quả nghiên cứu;

   g) Các ủy viên khác là chuyên gia khoa học và công nghệ có chuyên môn phù hợp;

   Thành viên là đại diện cho tổ chức tiếp nhận kết quả nghiên cứu và các chuyên gia do Vụ Khoa học và Công nghệ lựa chọn và mời phù hợp với từng nhiệm vụ cụ thể. Các chuyên gia có chuyên môn phù hợp và am hiểu về nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ, trong đó 02 ủy viên phản biện phải là chuyên gia có chuyên môn phù hợp và am hiểu về nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ;

   Hội đồng có thể có 01 thành viên là người thuộc tổ chức chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ, nhưng thành viên này không được làm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, ủy viên phản biện hoặc thư ký khoa học;

   Trường hợp đặc biệt do tính chất phức tạp hoặc yêu cầu đặc thù của nhiệm vụ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường có thể quyết định số lượng thành viên và thành phần Hội đồng khác với quy định nêu trên.

   Trên đây là quy định về thành phần hội đồng tư vấn đánh giá, nhiệm vụ kết quả nhiệm vụ KHCN của Bộ TN&MT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn