Tổng hợp các dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Ngày hỏi:28/05/2020

Các dự án nào phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường? Mong sớm nhận phản hồi thắc mắc nói trên.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Các dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại Khoản 3 Mục I Phụ lục kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP, cụ thể như sau:

   STT

   Dự án

   Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

   Đối tượng thuộc cột 3 phải lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

   Đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

   (1)

   (2)

   (3)

   (4)

   (5)

   Các dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ

   Tất cả

   Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải (Khoản 2 Điều 16b Nghị định số 18/2015/NĐ-CP)

   Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường

   Dự án có sử dụng đất hoặc mặt nước của vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu di sản thế giới, khu dự trữ sinh quyển, công viên địa chất, khu Ramsar

   Tất cả (trừ các dự án đầu tư xây dựng công trình quản lý bảo vệ vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu di sản thế giới, khu dự trữ sinh quyển theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; các dự án thuộc cột 5 Phụ lục này nằm trong vùng chuyển tiếp của khu dự trữ sinh quyển)

   Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

   Các dự án đầu tư xây dựng công trình quản lý bảo vệ vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu di sản thế giới, khu dự trữ sinh quyển theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; các dự án tại cột này nằm trong vùng chuyển tiếp của khu dự trữ sinh quyển

   Dự án có sử dụng đất hoặc mặt nước của khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc khu danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng cấp quốc gia

   Tất cả (trừ các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi, cải tạo, tôn tạo, công trình nhằm phục vụ việc quản lý, vệ sinh môi trường, bảo vệ khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc khu danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng cấp quốc gia)

   Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

   Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường

   Dự án đầu tư xây dựng sử dụng đất rừng

   Tất cả đối với rừng đặc dụng, phòng hộ

   Từ 10 ha trở lên đối với rừng tự nhiên

   Từ 50 ha trở lên đối với loại rừng khác

   Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

   Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường

   Dưới 10 ha đối với rừng tự nhiên

   Dưới 50 ha đối với các loại rừng khác

   Dự án đầu tư xây dựng có san lấp hồ, ao, đầm, phá

   Diện tích từ 05 ha trở lên tại đô thị, khu dân cư hoặc từ 10 ha trở lên tại các vùng khác đối với hồ, ao, đầm, phá

   Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

   Diện tích dưới 05 ha tại đô thị, khu dân cư hoặc dưới 10 ha tại các vùng khác đối với hồ, ao, đầm, phá

   Nhóm các dự án về xây dựng

   Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, các khu dân cư

   Diện tích từ 5 ha trở lên

   Tất cả (trừ trường hợp không có trạm, nhà máy xử lý nước thải)

   Diện tích dưới 5 ha

   Dự án đầu tư xây dựng mới hệ thống thoát nước đô thị, thoát nước khu dân cư

   Chiều dài công trình từ 10 km trở lên đối với dự án đầu tư xây dựng mới hệ thống thoát nước đô thị, thoát nước khu dân cư

   Tất cả (trừ trường hợp không có trạm, nhà máy xử lý nước thải)

   Chiều dài công trình dưới 10 km đối với dự án đầu tư xây dựng mới hệ thống thoát nước đô thị, thoát nước khu dân cư

   Dự án nạo vét kênh mương, lòng sông, hồ

   Diện tích khu vực nạo vét từ 10 ha trở lên đối với các dự án nạo vét kênh mương, lòng sông, hồ hoặc có tổng khối lượng nạo vét từ 100.000 m³ trở lên

   Không

   Diện tích khu vực nạo vét dưới 10 ha đối với các dự án nạo vét kênh mương, lòng sông, hồ hoặc có tổng khối lượng nạo vét dưới 100.000 m³

   Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu chế xuất, làng nghề

   Tất cả

   Tất cả

   Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường

   Dự án đầu tư xây dựng siêu thị, khu thương mại, trung tâm thương mại

   Diện tích sàn từ 20.000 m2 trở lên

   Tất cả (trừ trường hợp không có trạm, nhà máy xử lý nước thải)

   Diện tích sàn từ 10.000 m2 đến dưới 20.000 m2

   Dự án đầu tư xây dựng chợ hạng 1, 2 trên địa bàn thành phố, thị xã, thị trấn

   Tất cả

   Tất cả (trừ trường hợp không có trạm, nhà máy xử lý nước thải)

   Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường

   Dự án đầu tư xây dựng cơ sở khám chữa bệnh và cơ sở y tế khác

   Từ 100 giường bệnh trở lên

   Tất cả (trừ trường hợp không có trạm, nhà máy xử lý nước thải)

   Từ 20 đến dưới 100 giường bệnh

   Dự án đầu tư xây dựng cơ sở lưu trú du lịch, khu dân cư

   Cơ sở lưu trú du lịch từ 200 phòng trở lên

   Khu dân cư cho 2.000 người sử dụng hoặc 400 hộ trở lên

   Tất cả (trừ trường hợp không có trạm, nhà máy xử lý nước thải)

   Cơ sở lưu trú từ 50 phòng đến dưới 200 phòng

   Khu dân cư từ 1.000 đến dưới 2.000 người sử dụng hoặc từ 200 đến dưới 400 hộ sử dụng

   Dự án đầu tư xây dựng khu du lịch, khu thể thao, vui chơi giải trí, sân golf

   Có diện tích từ 10 ha trở lên đối với khu du lịch, khu thể thao, vui chơi giải trí

   Tất cả đối với sân golf

   Tất cả (trừ trường hợp không có trạm, nhà máy xử lý nước thải)

   Có diện tích từ 5 ha đến dưới 10 ha đối với khu du lịch, khu thể thao, vui chơi giải trí

   Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường đối với sân golf

   Dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang

   Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hỏa táng

   Có diện tích từ 10 ha trở lên đối với nghĩa trang

   Tất cả đối với cơ sở hỏa táng

   Không

   Có diện tích dưới 10 ha đối với nghĩa trang

   Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường đối với cơ sở hỏa táng

   Dự án đầu tư xây dựng trung tâm huấn luyện quân sự, trường bắn, cảng quốc phòng, kho tàng quân sự, khu kinh tế quốc phòng

   Tất cả

   Không

   Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường

   Dự án đầu tư xây dựng có lấn biển, lấn sông

   Có chiều dài đường bao ven biển từ 5.000 m trở lên hoặc diện tích lấn biển từ 5 ha trở lên

   Có chiều dài đường bao ven sông từ 1.000 m trở lên hoặc diện tích lấn sông từ 01 ha trở lên

   Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

   Có chiều dài đường bao ven biển từ 1000 m đến dưới 5.000 m hoặc diện tích lấn biển từ 01 ha đến dưới 5 ha

   Có chiều dài đường bao ven sông từ 500 m đến dưới 1.000 m hoặc diện tích lấn sông từ 0,5 đến dưới 1,0 ha

   Nhóm các dự án về sản xuất vật liệu xây dựng

   Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất xi măng, sản xuất clinke

   Tất cả các dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất xi măng có công đoạn sản xuất clinker

   Trạm nghiền xi măng công suất từ 100.000 tấn/năm trở lên

   Tất cả

   Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất xi măng có công đoạn sản xuất clinker

   Trạm nghiền xi măng công suất dưới 100.000 tấn/năm

   Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất gạch, ngói, tấm lợp fibro xi măng

   Công suất từ 50 triệu viên gạch, ngói (trừ gạch, ngói không nung) quy chuẩn/năm trở lên hoặc từ 500.000 m2 tấm lợp fibro xi măng/năm trở lên

   Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

   Công suất dưới 50 triệu viên gạch, ngói (trừ gạch, ngói không nung) quy chuẩn/năm hoặc dưới 500.000 m2 tấm lợp fibro xi măng/năm

   Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất gạch ốp lát các loại

   Công suất từ 100.000 m2/năm trở lên

   Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

   Công suất dưới 100.000 m2/năm

   Dự án cơ sở sản xuất nguyên vật liệu xây dựng khác

   Công suất từ 50.000 tấn sản phẩm/năm trở lên

   Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

   Công suất dưới 50.000 tấn sản phẩm/năm

   Dự án sản xuất bê tông nhựa nóng, bê tông thương phẩm

   Công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/ngày trở lên

   Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

   Công suất dưới 1.000 tấn sản phẩm/ngày

   Nhóm các dự án về giao thông

   Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông ngầm; xây dựng công trình cáp treo

   Tất cả

   Không

   Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường

   Dự án đầu tư xây dựng đường ôtô; đường sắt, đường sắt trên cao

   Tất cả đối với đường ô tô cao tốc, đường sắt, đường sắt trên cao

   Đường ô tô cấp kỹ thuật I, II có chiều dài từ 10 km trở lên   Đường ô tô cấp kỹ thuật III, IV có chiều dài từ 30 km trở lên

   Không

   Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường

   Đường ôtô cấp kỹ thuật I, II có chiều dài từ 05 km đến dưới 10 km

   Đường ô tô cấp kỹ thuật III, IV có chiều dài từ 05 km đến dưới 30 km

   Dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không, sân bay (đường cất hạ cánh, nhà ga hàng hóa, nhà ga hành khách)

   Tất cả đối với đường cất hạ cánh, nhà ga hành khách   Nhà ga hàng hóa có công suất từ 200.000 tấn hàng hóa/năm trở lên

   Chỉ thực hiện đối với dự án đầu tư xây dựng có nhà ga hành khách (thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải)

   Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường   Nhà ga hàng hóa có công suất dưới 200.000 tấn hàng hóa/năm

   Dự án đầu tư xây dựng cầu đường bộ, cầu đường sắt

   Chiều dài từ 500 m trở lên (không kể đường dẫn)

   Không

   Chiều dài từ 100 m đến dưới 500 m (không kể đường dẫn)

   Dự án đầu tư xây dựng cảng sông, cảng biển; khu neo đậu tránh trú bão; nạo vét luồng hàng hải, luồng đường thủy nội địa

   Tất cả

   Chỉ thực hiện đối với dự án đầu tư xây dựng cảng biển (thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải)

   Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường

   Dự án đầu tư xây dựng bến xe khách, nhà ga đường sắt

   Diện tích sử dụng đất từ 5 ha trở lên

   Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

   Diện tích sử dụng đất từ 01 ha đến dưới 05 ha

   Nhóm các dự án về năng lượng, phóng xạ, điện tử

   Dự án đầu tư xây dựng lò phản ứng hạt nhân; dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân, nhà máy nhiệt điện

   Tất cả

   Tất cả

   Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường

   Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có sử dụng chất phóng xạ hoặc phát sinh chất thải phóng xạ

   Tất cả

   Tất cả

   Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường

   Dự án đầu tư xây dựng nhà máy phong điện, quang điện, thủy điện

   Trên diện tích từ 200 ha trở lên đối với nhà máy phong điện, quang điện

   Tất cả các nhà máy thủy điện có công suất từ 02 MW trở lên

   Tất cả các dự án thủy điện có chuyển nước sang lưu vực khác

   Không

   Trên diện tích từ 50 ha đến dưới 200 ha đối với nhà máy phong điện, quang điện

   Các nhà máy thủy điện có công suất dưới 02 MW

   Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường

   Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường dây tải điện

   Tất cả tuyến đường dây tải điện từ 500 kV trở lên

   Tuyến đường dây tải điện 220 kV có chiều dài từ 100 km trở lên

   Không

   Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường

   Tuyến đường dây tải điện 220 kV có chiều dài từ 01 km đến dưới 100 km

   Dự án sản xuất, gia công các thiết bị điện, điện tử và các linh kiện điện tử

   Công suất từ 500.000 sản phẩm/năm trở lên đối với thiết bị điện tử, linh kiện điện, điện tử

   Công suất từ 500 tấn sản phẩm/năm trở lên đối với thiết bị điện

   Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

   Công suất từ 100.000 sản phẩm/năm đến dưới 500.000 sản phẩm/năm đối với thiết bị điện tử, linh kiện điện, điện tử

   Công suất từ 100 tấn sản phẩm/năm đến dưới 500 tấn sản phẩm/năm đối với thiết bị điện

   Nhóm các dự án về thủy lợi, khai thác rừng, trồng trọt

   Dự án đầu tư xây dựng công trình hồ chứa nước

   Dung tích hồ chứa từ 500.000 m³ nước trở lên

   Không

   Dung tích hồ chứa dưới 500.000 m³

   Dự án đầu tư xây dựng công trình tưới, cấp nước, tiêu thoát nước phục vụ nông, lâm, ngư nghiệp

   Tưới, tiêu thoát nước, cấp nước cho diện tích từ 500 ha trở lên

   Không

   Tưới, tiêu thoát nước, cấp nước cho diện tích từ 50 ha đến dưới 500 ha

   Dự án đầu tư xây dựng mới đê sông, đê biển

   Có chiều dài từ 1.000 m trở lên

   Không

   Có chiều dài dưới 1.000 m

   Nhóm các dự án về khai thác, chế biến khoáng sản; khai thác tài nguyên nước

   Dự án khai thác khoáng sản (bao gồm cả dự án khai thác có công đoạn làm giàu khoáng sản); Dự án khai thác cát, sỏi và khoáng sản khác trên sông, suối, kênh, rạch, hồ chứa và vùng cửa sông, ven biển và các dự án khác thuộc đối tượng phải đánh giá tác động tới lòng, bờ, bãi sông theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước

   Tất cả

   Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

   Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường

   Dự án chế biến, tinh chế khoáng sản độc hại, kim loại; chế biến khoáng sản rắn sử dụng hóa chất độc hại

   Tất cả

   Tất cả

   Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường

   Dự án chế biến, tinh chế khoáng sản rắn khác

   Công suất từ 50.000 m³ sản phẩm/năm trở lên

   Công suất dưới 50.000 m³ sản phẩm/năm

   Dự án khai thác nước cấp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và sinh hoạt

   Công suất khai thác từ 5.000 m³ nước/ngày (24 giờ) trở lên đối với nước dưới đất

   Công suất khai thác từ 100.000 m³ nước/ngày (24 giờ) trở lên đối với nước mặt

   Không

   Công suất khai thác từ 500 m³ nước/ngày (24 giờ) đến dưới 5.000 m³ nước/ngày (24 giờ) đối với nước dưới đất

   Công suất khai thác từ 5.000 m³ nước/ngày (24 giờ) đến dưới 100.000 m³ nước/ ngày (24 giờ) đối với nước mặt

   Dự án tuyển, làm giàu đất hiếm, khoáng sản có tính phóng xạ

   Tất cả

   Tất cả

   Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường

   Nhóm các dự án về dầu khí

   Dự án khai thác dầu, khí

   Tất cả

   Tất cả (trừ các dự án khoan bổ sung thêm giếng tại giàn đầu giếng không người hoặc cải hoán giàn đầu giếng không người)

   Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường

   Dự án đầu tư xây dựng nhà máy lọc hóa dầu, sản xuất sản phẩm hóa dầu, dung dịch khoan, hóa phẩm dầu khí, chế biến các sản phẩm khí; dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ống dẫn dầu, khí; dự án đầu tư xây dựng khu trung chuyển dầu, khí

   Tất cả các dự án đầu tư xây dựng nhà máy lọc hóa dầu (trừ các dự án chiết nạp LPG, pha chế dầu nhờn)

   Chỉ thực hiện đối với nhà máy lọc hóa dầu; cơ sở sản xuất sản phẩm hóa dầu, chế biến khí, dung dịch khoan, hóa phẩm dầu khí

   Tất cả các dự án chiết nạp LPG, pha chế dầu nhờn

   Cơ sở sản xuất sản phẩm hóa dầu, chế biến khí, dung dịch khoan, hóa phẩm dầu khí có công suất từ 500 tấn sản phẩm/năm trở lên; tuyến đường ống dẫn dầu, khí có chiều dài từ 20 km trở lên

   Cơ sở sản xuất sản phẩm hóa dầu, chế biến khí, dung dịch khoan, hóa phẩm dầu khí có công suất từ 50 tấn sản phẩm/năm đến dưới 500 tấn sản phẩm/năm; tuyến đường ống dẫn dầu, khí có chiều dài từ 05 km đến dưới 20 km

   Tất cả các dự án đầu tư xây dựng khu trung chuyển dầu, khí

   Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường

   Dự án đầu tư xây dựng kho xăng dầu, cửa hàng kinh doanh xăng dầu

   Kho có tổng sức chứa từ 5.000 m³ trở lên

   Cửa hàng có sức chứa từ 1.000 m³ trở lên/cửa hàng

   Chỉ áp dụng đối với kho xăng dầu thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

   Kho có tổng sức chứa dưới 5.000 m³

   Cửa hàng có sức chứa dưới 1.000 m³/cửa hàng

   Nhóm các dự án về xử lý, tái chế chất thải

   Dự án đầu tư xây dựng cơ sở tái chế, xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại

   Tất cả

   Tất cả; đối với dự án đầu tư xây dựng cơ sở tái chế, xử lý chất thải nguy hại thực hiện theo quy định về quản lý chất thải

   Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường

   Dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải đô thị tập trung; Dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải công nghiệp tập trung có từ 02 cơ sở trở lên.

   Tất cả

   Tất cả

   Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường

   Nhóm các dự án về cơ khí, luyện kim

   Dự án đầu tư xây dựng nhà máy, cơ sở hoặc khu liên hợp sản xuất gang, thép, luyện kim

   Tất cả

   Tất cả

   Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường

   Dự án đầu tư xây dựng cơ sở cán, kéo, định hình kim loại

   Công suất từ 5.000 tấn sản phẩm/năm trở lên

   Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

   Công suất dưới 5.000 tấn sản phẩm/năm

   Dự án đầu tư xây dựng cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu thủy

   Tàu có trọng tải từ 1.000 DWT trở lên

   Tất cả

   Tàu có trọng tải dưới 1.000 DWT

   Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, sửa chữa công-ten-nơ, rơ móc

   Có năng lực sản xuất từ 500 công-ten-nơ, rơ móc/năm trở lên

   Có năng lực sửa chữa từ 2.500 công-ten-nơ, rơ móc/năm trở lên

   Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

   Có năng lực sản xuất dưới 500 công-ten-nơ, rơ móc/năm

   Có năng lực sửa chữa dưới 2.500 công-ten-nơ, rơ móc/năm

   Dự án đầu tư xây dựng cơ sở đóng mới, sửa chữa, lắp ráp đầu máy, toa xe

   Tất cả

   Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

   Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường

   Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, sửa chữa, lắp ráp xe máy, ô tô

   Công suất từ 5.000 xe máy/ năm trở lên

   Công suất từ 500 ô tô/năm trở lên

   Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

   Công suất dưới 5.000 xe máy/năm

   Công suất dưới 500 ô tô/năm

   Dự án đầu tư xây dựng cơ sở chế tạo máy móc, thiết bị, công cụ

   Công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên

   Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

   Công suất dưới 1.000 tấn sản phẩm/năm

   Dự án đầu tư xây dựng cơ sở mạ, phun phủ và đánh bóng kim loại

   Công suất từ 500 tấn sản phẩm/năm trở lên

   Tất cả

   Công suất dưới 500 tấn sản phẩm/năm

   Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, sửa chữa vũ khí, khí tài, trang thiết bị kỹ thuật quân sự

   Tất cả

   Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

   Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường

   Nhóm các dự án về chế biến gỗ, sản xuất thủy tinh, gốm sứ

   Dự án đầu tư xây dựng cơ sở chế biến gỗ, dăm gỗ từ gỗ tự nhiên

   Công suất từ 5.000 m³ sản phẩm/năm trở lên

   Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

   Công suất dưới 5.000 m³ sản phẩm/năm

   Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất ván ép

   Công suất từ 100.000 m2/năm trở lên

   Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

   Công suất dưới 100.000 m2/năm

   Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất đồ gỗ

   Có tổng diện tích kho, bãi, nhà xưởng từ 10.000 m2 trở lên

   Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

   Có tổng diện tích kho, bãi, nhà xưởng dưới 10.000 m2

   Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất thủy tinh, gốm sứ

   Công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm hoặc 10.000 sản phẩm/năm trở lên

   Tất cả

   Công suất từ 100 tấn sản phẩm/năm đến dưới 1.000 tấn sản phẩm/năm hoặc từ 1.000 sản phẩm/năm đến dưới 10.000 sản phẩm/năm

   Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bóng đèn, phích nước

   Công suất từ 1.000.000 sản phẩm/năm trở lên

   Tất cả

   Công suất từ 100.000 sản phẩm/năm đến dưới 1.000.000 sản phẩm/năm

   Nhóm các dự án về sản xuất, chế biến thực phẩm

   Dự án đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung

   Công suất từ 200 gia súc/ngày trở lên hoặc từ 3.000 gia cầm/ngày trở lên

   Tất cả

   Công suất từ 50 gia súc/ngày đến dưới 200 gia súc/ngày hoặc từ 500 gia cầm/ngày đến dưới 3.000 gia cầm/ngày

   Dự án đầu tư xây dựng cơ sở chế biến thủy sản, bột cá, các phụ phẩm thủy sản

   Công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên

   Tất cả

   Công suất từ 100 tấn sản phẩm/năm đến dưới 1.000 tấn sản phẩm/năm

   Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất đường

   Công suất từ 10.000 tấn đường/năm trở lên

   Tất cả

   Công suất từ 500 tấn đường/năm đến dưới 10.000 tấn đường/năm

   Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất cồn, rượu

   Công suất từ 500.000 lít sản phẩm/năm trở lên

   Tất cả

   Công suất từ 100.000 lít sản phẩm/năm đến dưới 500.000 lít sản phẩm/năm

   Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất bia, nước giải khát

   Công suất từ 1.000.000 lít sản phẩm/năm trở lên

   Tất cả

   Công suất từ 200.000 lít sản phẩm/năm đến dưới 1.000.000 lít sản phẩm/năm

   Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất bột ngọt

   Công suất từ 5.000 tấn sản phẩm/năm trở lên

   Tất cả

   Công suất dưới 5.000 tấn sản phẩm/năm

   Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, chế biến sữa

   Công suất từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên

   Tất cả

   Công suất từ 500 tấn sản phẩm/năm đến 10.000 tấn sản phẩm/năm

   Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, chế biến dầu ăn

   Công suất từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên

   Tất cả

   Công suất từ 500 tấn sản phẩm/năm đến dưới 10.000 tấn sản phẩm/năm

   Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất bánh, kẹo

   Công suất từ 20.000 tấn sản phẩm/năm trở lên

   Tất cả

   Công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm đến dưới 20.000 tấn sản phẩm/năm

   Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất nước lọc, nước tinh khiết đóng chai

   Công suất từ 2.000.000 lít nước/năm trở lên

   Không

   Công suất từ 500.000 lít nước/năm đến dưới 2.000.000 lít/năm

   Nhóm các dự án về chế biến nông sản

   Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất thuốc lá điếu, cơ sở chế biến nguyên liệu thuốc lá

   Tất cả đối với sản xuất thuốc lá điếu   Công suất chế biến từ 1.000 tấn nguyên liệu/năm trở lên

   Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

   Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường đối với sản xuất thuốc lá điếu

   Công suất chế biến từ 100 tấn nguyên liệu/năm đến dưới 1.000 tấn nguyên liệu/năm

   Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, chế biến nông sản, tinh bột các loại

   Công suất từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên

   Tất cả

   Công suất dưới 10.000 tấn sản phẩm/năm

   Dự án đầu tư xây dựng cơ sở chế biến chè, hạt điều, ca cao, cà phê, hạt tiêu

   Công suất từ 5.000 tấn sản phẩm/năm trở lên

   Tất cả các dự án đầu tư xây dựng có sử dụng công nghệ chế biến ướt (thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải)

   Công suất từ 500 tấn sản phẩm/năm đến dưới 5.000 tấn sản phẩm/năm

   Nhóm các dự án về chăn nuôi và chế biến thức ăn chăn nuôi

   Dự án đầu tư xây dựng cơ sở chế biến thức ăn chăn nuôi

   Công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên

   Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

   Công suất từ 200 tấn sản phẩm/năm đến dưới 1.000 tấn sản phẩm/năm

   Dự án đầu tư xây dựng cơ sở nuôi trồng thủy sản

   Diện tích mặt nước từ 10 ha trở lên, riêng các dự án nuôi quảng canh từ 50 ha trở lên

   Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

   Diện tích mặt nước từ 05 ha đến dưới 10 ha, riêng các dự án nuôi quảng canh từ 10 ha đến dưới 50 ha

   Dự án đầu tư xây dựng cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm; chăn nuôi, chăm sóc động vật hoang dã tập trung

   Có quy mô chuồng trại từ 500 đầu gia súc hoặc 20.000 đầu gia cầm trở lên   Có quy mô từ 50 động vật hoang dã trở lên

   Tất cả (trừ dự án đầu tư xây dựng cơ sở chỉ chăm sóc động vật hoang dã tập trung)

   Có quy mô chuồng trại từ 100 đến dưới 500 đầu gia súc hoặc từ 5.000 đến dưới 20.000 đầu gia cầm

   Có quy mô từ 05 động vật hoang dã đến dưới 50 động vật hoang dã

   Nhóm các dự án về sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật

   Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, đóng gói phân hóa học

   Tất cả đối với cơ sở sản xuất

   Công suất từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên đối với cơ sở phối trộn

   Tất cả (trừ các dự án chỉ thực hiện đóng gói)

   Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường đối với cơ sở sản xuất

   Công suất dưới 10.000 tấn sản phẩm/năm đối với cơ sở phối trộn

   Dự án đầu tư xây dựng kho chứa thuốc bảo vệ thực vật

   Sức chứa từ 500 tấn trở lên

   Không

   Sức chứa dưới 500 tấn

   Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật

   Tất cả đối với cơ sở sản xuất

   Công suất từ 300 tấn sản phẩm/năm trở lên đối với cơ sở sang chai, đóng gói

   Tất cả (trừ các dự án chỉ thực hiện đóng gói)

   Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường đối với cơ sở sản xuất

   Công suất dưới 300 tấn sản phẩm/năm đối với cơ sở sang chai, đóng gói

   Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất phân hữu cơ, phân sinh học

   Công suất từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên

   Tất cả (trừ các dự án chỉ thực hiện đóng gói, phối trộn)

   Công suất từ 2.000 tấn sản phẩm/năm đến dưới 10.000 tấn sản phẩm/năm

   Nhóm các dự án về hóa chất, dược phẩm, mỹ phẩm, nhựa, chất dẻo

   Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất vắc xin, dược phẩm, thuốc thú y; dự án sản xuất nguyên liệu làm thuốc (bao gồm cả nguyên liệu hóa dược và tá dược)

   Tất cả đối với cơ sở sản xuất vắc xin   Công suất từ 5.000 tấn sản phẩm/năm trở lên đối với cơ sở sản xuất dược phẩm, thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc (bao gồm cả nguyên liệu hóa dược và tá dược)

   Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

   Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường đối với cơ sở sản xuất vắc xin

   Công suất dưới 5.000 tấn sản phẩm/năm đối với cơ sở sản xuất dược phẩm, thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc (bao gồm cả nguyên liệu hóa dược và tá dược)

   Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất hóa mỹ phẩm

   Công suất từ 50 tấn sản phẩm/năm trở lên

   Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

   Công suất dưới 50 tấn sản phẩm/năm

   Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất hóa chất, chất dẻo, các sản phẩm từ chất dẻo, sơn

   Tất cả đối với cơ sở sản xuất hóa chất nguy hiểm, sơn

   Công suất từ 100 tấn sản phẩm/năm trở lên đối với cơ sở sản xuất sản phẩm khác

   Tất cả

   Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường

   Công suất dưới 100 tấn sản phẩm/năm đối với cơ sở sản xuất sản phẩm khác

   Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất các sản phẩm nhựa, hạt nhựa

   Tất cả đối với cơ sở có sử dụng phế liệu, nguyên liệu nhựa tái chế

   Công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên đối với nguyên liệu nhựa khác

   Tất cả

   Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường   Công suất dưới 1.000 tấn sản phẩm/năm đối với nguyên liệu nhựa khác

   Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất chất tẩy rửa, phụ gia

   Công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên

   Tất cả

   Công suất dưới 1.000 tấn sản phẩm/năm

   Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất thuốc phóng, thuốc nổ, hỏa cụ

   Tất cả

   Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

   Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường

   Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất thuốc nổ công nghiệp; kho chứa thuốc nổ cố định; kho chứa hóa chất

   Tất cả đối với cơ sở sản xuất thuốc nổ công nghiệp

   Kho chứa thuốc nổ từ 05 tấn trở lên

   Kho chứa hóa chất từ 500 tấn trở lên

   Chỉ thực hiện đối với dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất thuốc nổ công nghiệp thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

   Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường

   Kho chứa thuốc nổ dưới 05 tấn

   Kho chứa hóa chất dưới 500 tấn

   Dự án đầu tư xây dựng vùng sản xuất muối từ nước biển

   Diện tích từ 100 ha trở lên

   Không

   Diện tích từ 10 ha đến dưới 100 ha

   Nhóm các dự án về sản xuất giấy và văn phòng phẩm

   Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất bột giấy; cơ sở sản xuất giấy từ giấy phế liệu

   Tất cả

   Tất cả

   Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường

   Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất giấy, bao bì cát tông từ bột giấy

   Công suất từ 5.000 tấn sản phẩm/năm trở lên

   Tất cả

   Công suất dưới 5.000 tấn sản phẩm/năm

   Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất văn phòng phẩm

   Công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên

   Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

   Công suất dưới 1.000 tấn sản phẩm/năm

   Nhóm các dự án về dệt nhuộm và may mặc

   Dự án đầu tư xây dựng cơ sở nhuộm

   Công suất từ 1.000.000 m2/năm trở lên hoặc từ 200 tấn sản phẩm/năm trở lên

   Tất cả

   Công suất dưới 1.000.000 m2/năm hoặc dưới 200 tấn sản phẩm/năm

   Dự án đầu tư xây dựng cơ sở dệt không nhuộm

   Công suất từ 20.000.000 m2 vải/năm trở lên hoặc từ 4.000 tấn vải/năm trở lên

   Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

   Công suất dưới 20.000.000 m2 vải/năm hoặc dưới 4.000 tấn vải/năm

   Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất và gia công các sản phẩm dệt, may

   Công suất từ 100.000 sản phẩm/năm trở lên nếu có công đoạn giặt tẩy

   Công suất từ 10.000.000 sản phẩm/năm trở lên nếu không có công đoạn giặt tẩy

   Chỉ thực hiện đối với dự án đầu tư xây dựng có công đoạn giặt tẩy

   Công suất dưới 100.000 sản phẩm/năm nếu có công đoạn giặt tẩy

   Công suất từ 1.000.000 sản phẩm/năm đến dưới 10.000.000 sản phẩm/năm nếu không có công đoạn giặt tẩy

   Dự án đầu tư xây dựng cơ sở giặt là công nghiệp

   Công suất từ 100.000 sản phẩm/năm trở lên

   Tất cả

   Công suất dưới 100.000 sản phẩm/năm

   Dự án sản xuất sợi tơ tằm, sợi bông, sợi nhân tạo

   Công suất từ 5.000 tấn sản phẩm/năm trở lên

   Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

   Công suất từ 500 tấn sản phẩm/năm đến dưới 5.000 tấn sản phẩm/năm

   Nhóm các dự án khác

   Dự án đầu tư xây dựng cơ sở phá dỡ tàu cũ

   Tất cả

   Tất cả

   Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường

   Dự án đầu tư xây dựng cơ sở chế biến cao su, mủ cao su

   Tất cả đối với cơ sở chế biến mủ cao su   Công suất từ 100.000 tấn sản phẩm/năm trở lên đối với cơ sở chế biến cao su

   Tất cả

   Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường đối với cơ sở chế biến mủ cao su;

   Công suất dưới 100.000 tấn sản phẩm/năm đối với cơ sở chế biến cao su

   Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất các sản phẩm trang thiết bị y tế từ nhựa và cao su y tế

   Công suất từ 100.000 sản phẩm/năm trở lên

   Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

   Công suất dưới 100.000 sản phẩm/năm

   Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất giầy dép

   Công suất từ 1.000.000 đôi/năm trở lên

   Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

   Công suất từ 100.000 đôi/năm đến dưới 1.000.000 đôi/năm

   Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất săm lốp cao su các loại

   Công suất từ 50.000 sản phẩm/năm trở lên đối với sản xuất săm lốp cao su ô tô, máy kéo; từ 500.000 sản phẩm/năm trở lên đối với sản xuất săm lốp cao su xe đạp, xe máy

   Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

   Công suất dưới 50.000 sản phẩm/năm đối với sản xuất săm lốp cao su ô tô, máy kéo; dưới 500.000 sản phẩm/năm đối với sản xuất săm lốp cao su xe đạp, xe máy

   Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất mực in, vật liệu ngành in khác

   Công suất từ 500 tấn mực in và từ 1.000 sản phẩm/năm trở lên đối với các vật liệu ngành in khác

   Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

   Công suất dưới 500 tấn mực in và dưới 1.000 sản phẩm/năm đối với các vật liệu ngành in khác

   Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất ắc quy, pin

   Công suất từ 50.000 KWh/năm trở lên hoặc từ 100 tấn sản phẩm/năm trở lên

   Tất cả

   Công suất dưới 50.000 KWh/năm hoặc dưới 100 tấn sản phẩm/năm

   Dự án đầu tư xây dựng cơ sở thuộc da

   Công suất từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên

   Tất cả

   Công suất dưới 10.000 tấn sản phẩm/năm

   Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất gas CO2 chiết nạp hóa lỏng, khí công nghiệp

   Công suất từ 3.000 tấn sản phẩm/năm trở lên

   Không

   Công suất dưới 3.000 tấn sản phẩm/năm

   Dự án bãi tập kết nguyên nhiên vật liệu; dự án bãi tập kết phế liệu trong nước

   Dự án bãi tập kết phế liệu trong nước diện tích từ 01 ha trở lên

   Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

   Dự án bãi tập kết phế liệu trong nước diện tích dưới 01 ha và dự án bãi tập kết nguyên nhiên vật liệu

   Dự án khu đổ thải và nhận chìm vật chất xuống biển

   Tất cả

   Không

   Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường

   Dự án sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

   Tất cả

   Tất cả

   Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường

   Dự án không thuộc danh mục từ 01 đến 103 và 105, có phát sinh tổng lượng nước thải công nghiệp từ 500 m³/ngày (24 giờ) trở lên (trừ dự án nuôi trồng thủy sản) hoặc từ 20.000 m³ khí thải/giờ hoặc 10 tấn chất thải rắn/ngày (24 giờ) trở lên

   Tất cả

   Tất cả

   Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường

   Dự án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất hoặc thay đổi công nghệ (sản xuất, xử lý chất thải) của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động; Dự án đầu tư mở rộng quy mô, thay đổi loại hình sản xuất của khu công nghiệp đang hoạt động

   Có tổng quy mô, công suất (tính tổng cả phần cơ sở, khu công nghiệp đang hoạt động và phần mở rộng, nâng công suất) tới mức tương đương với dự án tại cột 3 thứ tự từ 01 đến 104 Phụ lục này

   Thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

   Có tổng quy mô, công suất (tính tổng cả phần cơ sở đang hoạt động và phần mở rộng, nâng công suất) tới mức tương đương với dự án tại cột 4 thuộc đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thứ tự từ 01 đến 104 Phụ lục này

   Dự án nhận chìm vật chất xuống biển

   Tất cả

   Không

   Không thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường

   Dự án có hạng mục với quy mô tương đương hoặc tính chất tương tự của các dự án tại cột này, có số thứ tự từ 1 đến 106 của Phụ lục này

   Các dự án có hạng mục với quy mô tương đương hoặc tính chất tương tự của các dự án tại cột này, có số thứ tự từ 1 đến 106 phải thực hiện đánh giá tác động môi trường

   Các dự án có hạng mục với quy mô tương đương hoặc tính chất tương tự của các dự án tại cột này, có số thứ tự từ 1 đến 106 phải thực hiện kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

   Các dự án có hạng mục với quy mô tương đương hoặc tính chất tương tự của các dự án tại cột này, có số thứ tự từ 1 đến 106 phải thực hiện đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

   Ban biên tập phản hồi thông tin.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Đánh giá tác động môi trường
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT