Trách nhiệm của các cơ quan ban ngành trong việc quản lý, bảo vệ phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu

Ngày hỏi:10/10/2016

Trách nhiệm của các cơ quan ban ngành trong việc quản lý, bảo vệ phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu. Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, hiện nay vấn đề quản lý bảo vệ phát triển bền vững rừng ven biển đang rất được quan tâm, cần sự đóng góp của nhiều ban ngành. Vậy mỗi ban ngành có những trách nhiệm gì trong việc thực hiện nội dung này ạ? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung mà bạn hỏi liên quan tới trách nhiệm của các cơ quan ban ngành trong việc quản lý, bảo vệ phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu được quy định tại Nghị định 119/2016/NĐ-CP quản lý bảo vệ phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu ( Có hiệu lực từ ngày 10/10/2016).

   Theo đó, trách nhiệm này thuộc về một số bộ, ngành có liên quan và của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố vùng ven biển. Cụ thể:

   - Về Trách nhiệm của các bộ, ngành có liên quan

   1. Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

   a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định này; chỉ đạo thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luậtvề bảo vệ và phát triển rừng ven biển.

   b) Tổng hợp kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng ven biển trong kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng hàng năm và 5 năm của toàn quốc gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

   c) Ban hành các văn bản hướng dẫn kỹ thuật và định mức kinh tế kỹ thuật về bảo vệ và phát triển rừng ven biển; hướng dẫn rà soát quy hoạch hệ thống rừng ven biển; hướng dẫn kỹ thuật sản xuất nông lâm kết hợp, nuôi trồng thủy sản trong rừng ven biển; chủ trì thẩm định về kỹ thuật các dự án bảo vệ và phát triển rừng ven biển theo danh Mục dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

   d) Chỉ đạo và thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về chấp hành các văn bản quy phạm pháp luật, quy chế, quy trình, quy phạm kỹ thuật về bảo vệ và phát triển rừng ven biển.

   đ) Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị định này; hàng năm tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và gửi các bộ, ngành có liên quan.

   2. Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

   Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cân đối, bố trí các nguồn vốn đầu tư thực hiện chính sách này. Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện chính sách.

   3. Trách nhiệm của Bộ Tài chính

   Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đảm bảo nguồn vốn sự nghiệp cho quản lý, bảo vệ, phát triển rừng ven biển và các hoạt động quy định tại Nghị định này. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng các quy định hiện hành về tài chính.

   4. Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường

   Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thu hồi đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng trái pháp luật diện tích đất thuộc hành lang bảo vệ bờ biển, hành lang an toàn bảo vệ đê, diện tích quy hoạch để bảo vệ và phát triển rừng ven biển nhưng chuyển đổi sai Mục đích để khôi phục và trồng lại rừng.

   5. Trách nhiệm của các bộ, ngành khác: Theo chức năng nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện các nội dung có liên quan trong Nghị định này.

   (Điều 11 Nghị định 119/2016/NĐ-CP)

   - Về Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố vùng ven biển

   1. Bố trí vốn ngân sách địa phương và lồng ghép các nguồn vốn (ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác) đảm bảo thực hiện đúng Mục tiêu, hiệu quả việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ven biển theo quy định hiện hành của Luật ngân sách, Nghị định này, các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan và thực tế của địa phương.

   2. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp trong xã hội về vai trò, chức năng phòng hộ của rừng ven biển; vận động khuyến khích nhân dân và các thành phần kinh tế tích cực tham gia bảo vệ và đầu tư phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu; tổ chức quản lý, bảo vệ rừng ven biển theo các quy định hiện hành; triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách này tại địa phương.

   3. Chỉ đạo cơ quan chức năng và các chủ rừng rà soát, lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, phương án, kế hoạch có liên quan đến bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng ven biển theo quy định tại Nghị định này và các quy định hiện hành về đầu tư; trong đó, thể hiện rõ nội dung xã hội hóa đầu tư bảo vệ, sử dụng và phát triển bền vững rừng ven biển.

   4. Tổ chức Điều tra, rà soát và xây dựng quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng ven biển; quy hoạch rừng ven biển được xác định cụ thể, rõ ràng ranh giới trên bản đồ và ngoài thực địa; thu hồi đối với những diện tích đất thuộc hành lang bảo vệ bờ biển, hành lang an toàn bảo vệ đê, diện tích quy hoạch để bảo vệ và phát triển rừng ven biển mà các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân lấn chiếm, sử dụng hoặc chuyển đổi sai Mục đích để khôi phục, trồng lại rừng ven biển.

   5. Tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ven biển trên địa bàn; hàng năm báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

   (Điều 12 Nghị định 119/2016/NĐ-CP)

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Trách nhiệm của các cơ quan ban ngành trong việc quản lý, bảo vệ phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu theo Nghị định 119/2016/NĐ-CP. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn. Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn