Trình tự cung cấp số liệu đầu vào khi đánh giá an ninh hệ thống điện trung hạn

Ngày hỏi:23/02/2019

Tìm hiểu quy định của pháp luật về việc đánh giá an ninh hệ thống điện. Có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi. Cụ thể: Trình tự cung cấp số liệu đầu vào khi đánh giá an ninh hệ thống điện trung hạn được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trình tự cung cấp số liệu đầu vào khi đánh giá an ninh hệ thống điện trung hạn được quy định tại Điều 6 Quyết định 17/QĐ-ĐTĐL năm 2014 về Quy trình thực hiện đánh giá an ninh hệ thống điện trung hạn và ngắn hạn do Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực ban hành, cụ thể như sau:

   1. Trước ngày 15 tháng 7 hàng năm, các đơn vị có trách nhiệm cung cấp cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện các số liệu đầu vào cho 02 năm tới như sau:

   a) Đơn vị bán buôn điện có trách nhiệm cung cấp cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện kế hoạch phát triển nguồn điện cho 02 năm tới theo biểu mẫu quy định tại Bảng 1 Phụ lục 2 Quy trình này;

   b) Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm công bố ràng buộc về nhiên liệu sơ cấp cho các nhà máy nhiệt điện của 02 năm tới;

   c) Đơn vị phát điện, Đơn vị truyền tải điện có trách nhiệm lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị lưới điện và nhà máy điện thuộc phạm vi quản lý, vận hành và đăng ký với Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện;

   d) Đơn vị truyền tải điện có trách nhiệm cung cấp:

   - Dự kiến suất sự cố của lưới điện truyền tải;

   - Kế hoạch phát triển lưới điện theo biểu mẫu quy định tại Bảng 2, Bảng 3 và Bảng 4 Phụ lục 2 Quy trình này.

   2. Trước ngày 01 tháng 8 hàng năm, các đơn vị có trách nhiệm cung cấp cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện các số liệu đầu vào cho 02 năm tới như sau:

   a) Các Đơn vị phân phối điện có trách nhiệm cung cấp các thông tin về dự báo nhu cầu phụ tải điện của mình theo quy định tại Quy trình dự báo nhu cầu phụ tải điện hệ thống điện quốc gia; kế hoạch xuất, nhập khẩu điện 02 năm tới tại các điểm đấu nối vào lưới điện phân phối của Đơn vị phân phối điện;

   b) Đơn vị bán buôn điện có trách nhiệm cung cấp các thông số kinh tế-kỹ thuật của nhà máy điện mới dự kiến vào vận hành trong 02 năm tới theo biểu mẫu quy định tại Phụ lục 3 Quy trình này và kế hoạch xuất, nhập khẩu điện 02 năm tới tại các điểm đấu nối vào lưới điện truyền tải theo quy định tại Quy trình dự báo nhu cầu phụ tải điện hệ thống điện quốc gia;

   c) Đơn vị phát điện có trách nhiệm cung cấp các số liệu như sau:

   - Công suất khả dụng lớn nhất, nhỏ nhất từng tháng trong 02 năm tới có xét đến kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa các tổ máy phát điện;

   - Dự kiến suất sự cố của các tổ máy;

   - Các thông số, ràng buộc về nhiên liệu sơ cấp cho các nhà máy nhiệt điện;

   - Các ràng buộc về thủy văn hồ chứa thủy điện (chống lũ, tưới tiêu, giao thông thủy, dòng chảy tối thiểu…);

   - Các thông số kinh tế-kỹ thuật của các tổ máy phát điện của nhà máy điện theo biểu mẫu quy định tại Phụ lục 3 Quy trình này.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hệ thống điện
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn