Trình tự cung cấp số liệu đầu vào khi thực hiện đánh giá an ninh hệ thống điện trung hạn

Ngày hỏi:23/02/2019

Trình tự cung cấp số liệu đầu vào khi thực hiện đánh giá an ninh hệ thống điện trung hạn được quy định ra sao? Vấn đề trên được quy định tại văn bản nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trình tự cung cấp số liệu đầu vào khi thực hiện đánh giá an ninh hệ thống điện trung hạn quy định tại Điều 10 Quyết định 17/QĐ-ĐTĐL năm 2014 về Quy trình thực hiện đánh giá an ninh hệ thống điện trung hạn và ngắn hạn do Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực ban hành, cụ thể như sau:

   Trước ngày 20 tháng 6, các đơn vị có trách nhiệm cung cấp cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện các số liệu đầu vào cho 12 tháng tới từ tháng 7 năm hiện tại (năm Y) đến tháng 6 năm tới (năm Y+1) như sau:

   1. Đơn vị bán buôn điện có trách nhiệm cung cấp cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện kế hoạch phát triển nguồn điện cho 12 tháng tới kể từ tháng 7 hàng năm theo biểu mẫu quy định tại Bảng 1 Phụ lục 2 Quy trình này.

   2. Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm công bố ràng buộc về nhiên liệu sơ cấp cho các nhà máy nhiệt điện 12 tháng tới kể từ tháng 7 hàng năm.

   3. Đơn vị phát điện, Đơn vị truyền tải điện có trách nhiệm lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị lưới điện và nhà máy điện thuộc phạm vi quản lý, vận hành và đăng ký với Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

   4. Đơn vị truyền tải điện có trách nhiệm cung cấp:

   a) Dự kiến suất sự cố của lưới điện truyền tải;

   b) Kế hoạch phát triển lưới điện theo biểu mẫu quy định tại Bảng 2, Bảng 3 và Bảng 4 Phụ lục 2 Quy trình này.

   5. Các Đơn vị phân phối điện có trách nhiệm cung cấp các thông tin về dự báo nhu cầu phụ tải điện của mình theo quy định tại Quy trình dự báo nhu cầu phụ tải điện hệ thống điện quốc gia; kế hoạch xuất, nhập khẩu điện 12 tháng tới tại các điểm đấu nối vào lưới điện phân phối của Đơn vị phân phối điện.

   6. Đơn vị bán buôn điện có trách nhiệm cung cấp các thông tin về kế hoạch xuất, nhập khẩu điện 12 tháng tới tại các điểm đấu nối vào lưới điện truyền tải theo quy định tại Quy trình dự báo nhu cầu phụ tải điện hệ thống điện quốc gia.

   7. Đơn vị phát điện có trách nhiệm cung cấp các số liệu như sau:

   a) Công suất khả dụng lớn nhất, nhỏ nhất từng tháng trong 12 tháng tới có xét đến kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa các tổ máy phát điện;

   b) Dự kiến suất sự cố của các tổ máy (nếu có thay đổi);

   c) Các thông số, ràng buộc về nhiên liệu sơ cấp cho các nhà máy nhiệt điện (nếu có thay đổi);

   d) Các ràng buộc về thủy văn hồ chứa thủy điện (chống lũ, tưới tiêu, giao thông thủy, dòng chảy tối thiểu…) (nếu có thay đổi);

   đ) Các thông số kinh tế-kỹ thuật của các tổ máy phát điện của nhà máy điện theo biểu mẫu quy định tại Phụ lục 3 Quy trình này trong trường hợp bổ sung, điều chỉnh hoặc đối với các nhà máy điện mới vào vận hành.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hệ thống điện
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn