Xây dựng và phê duyệt kế hoạch tiến hành thanh tra công tác quản lý chất thải y tế

Ngày hỏi:30/11/2018

Tôi được biết, vấn đề xử lý chất thải y tế luôn là mối quan tâm của xã hội bởi có thể gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường nếu không có biện pháp xử lý đúng cách. Để làm tốt công tác trên ngoài việc các cơ sở tự giác trong việc xử lý thì công tác thanh kiểm tra cũng phải quan tâm. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi: Việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch tiến hành thanh tra công tác quản lý chất thải y tế được quy định ra sao? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Vấn đề xử lý chất thải y tế luôn là mối quan tâm của xã hội bởi có thể gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường nếu không có biện pháp xử lý đúng cách quy định tại Tiểu mục 3 Mục 1 Quyết định 277/QĐ-BYT năm 2013 Quy trình thanh tra về Quản lý chất thải y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, cụ thể như sau:

   - Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm chủ trì xây dựng dự thảo kế hoạch tiến hành thanh tra gồm các nội dung: mục đích, yêu cầu, nội dung thanh tra, đối tượng thanh tra, thời kỳ thanh tra, thời hạn thanh tra, phương pháp tiến hành thanh tra, tiến độ thực hiện, chế độ thông tin báo cáo, việc sử dụng phương tiện, thiết bị, kinh phí và những điều kiện vật chất cần thiết khác phục vụ hoạt động của Đoàn thanh tra.

   - Đoàn thanh tra thảo luận dự thảo kế hoạch tiến hành thanh tra. Những ý kiến khác nhau phải được báo cáo người ra quyết định thanh tra xem xét trước khi phê duyệt.

   - Trưởng đoàn thanh tra trình người ra quyết định thanh tra phê duyệt kế hoạch tiến hành thanh tra.

   - Thời gian xây dựng và phê duyệt kế hoạch tiến hành thanh tra do Người ra quyết định thanh tra quyết định, nhưng không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định thanh tra. Trường hợp thanh tra đột xuất thì thời gian không quá 03 ngày làm việc.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn