Mẫu Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

Ngày hỏi:28/11/2019

Bên công ty em chuẩn bị làm thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật do người cũ chuẩn bị ra nước ngoài định cư. Cho em hỏi: Mẫu Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật được quy định như thế nào? Cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mẫu Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật được quy định tại Phụ lục II-2 Kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT:

   PHỤ LỤC II-2

   TÊN DOANH NGHIỆP
   --------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   Số: …………..

   … …, ngày… … tháng… … năm … …

   THÔNG BÁO

   Thay đổi người đại diện theo pháp luật

   Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….

   Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):

   Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:

   Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

   Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp:

   Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:

   1. Người đại diện theo pháp luật cũ1:

   Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): Giới tính:

   Chức danh:

   Sinh ngày: / / Dân tộc: Quốc tịch:

   Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

   □ Chứng minh nhân dân □ Căn cước công dân

   □ Hộ chiếu □ Loại khác (ghi rõ):

   Số giấy tờ chứng thực cá nhân:

   Ngày cấp: …../…../……..Nơi cấp: Ngày hết hạn (nếu có):…../…../……..

   2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi2:

   Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): Giới tính:

   Chức danh:

   Sinh ngày: …../…../……..Dân tộc: Quốc tịch:

   Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

   □ Chứng minh nhân dân □ Căn cước công dân

   □ Hộ chiếu □ Loại khác (ghi rõ):

   Số giấy tờ chứng thực cá nhân:

   Ngày cấp: …../…../……..Nơi cấp: Ngày hết hạn (nếu có):…../…../……..

   Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

   Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:

   Xã/Phường/Thị trấn:

   Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:

   Tỉnh/Thành phố:

   Quốc gia:

   Chỗ ở hiện tại:

   Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:

   Xã/Phường/Thị trấn:

   Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:

   Tỉnh/Thành phố:

   Quốc gia:

   Điện thoại (nếu có): Fax (nếu có):

   Email (nếu có): Website (nếu có):

   Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

   Trường hợp người đại diện pháp luật giữ một trong các chức danh theo quy định tại Điều 12 Luật Doanh nghiệp thì ghi: Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về người quản lý doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

   Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

   CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY/CHỦ TỊCH CÔNG TY/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
   (Ký, ghi họ tên)3

   1,2 Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật

   3 Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ sở hữu công ty/Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng quản trị ký trực tiếp vào phần này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn