Quy định về kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

Ngày hỏi:18/06/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định thì: Quy định về kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt là như thế nào? Mong sớm nhận phản hồi. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quy định về kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại Điều 2 Thông tư 41/2018/TT-BYT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, cụ thể như sau:

   1. Kết quả thử nghiệm các thông số chất lượng nước sạch quy định tại Khoản 2 và 3 Điều 5 của Quy chuẩn ban hành kèm theo Thông tư này phải được đơn vị cấp nước công khai trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày có kết quả trên trang thông tin điện tử của đơn vị cấp nước (trường hợp không có trang thông tin điện tử, đơn vị cấp nước phải dán thông báo trước cổng trụ sở) các nội dung sau:

   a) Tổng số mẫu nước thử nghiệm và các vị trí lấy mẫu.

   b) Các thông số và kết quả thử nghiệm cụ thể của từng mẫu nước.

   c) Biện pháp và thời gian khắc phục các thông số không đạt Quy chuẩn.

   2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải kiểm tra (ngoại kiểm) việc thực hiện các quy định về đảm bảo chất lượng nước sạch của đơn vị cấp nước như sau:

   a) Kiểm tra việc thực hiện thử nghiệm các thông số chất lượng nước sạch của đơn vị cấp nước quy định tại Khoản 2 và 3 Điều 5 của Quy chuẩn ban hành kèm theo Thông tư này; hồ sơ theo dõi, quản lý chất lượng nước sạch; công khai thông tin chất lượng nước sạch quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư này.

   b) Lấy mẫu và thử nghiệm các thông số chất lượng nước sạch quy định tại Khoản 2 và 3 Điều 5 của Quy chuẩn ban hành kèm theo Thông tư này.

   c) Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày có kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch, cơ quan thực hiện ngoại kiểm thông báo bằng văn bản cho đơn vị cấp nước được ngoại kiểm; công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan thực hiện ngoại kiểm; thông báo cho đơn vị có thẩm quyền lựa chọn đơn vị cấp nước và cơ quan chủ quản đơn vị cấp nước đã được ngoại kiểm (nếu có) về kết quả ngoại kiểm gồm các thông tin sau đây:

   - Tên đơn vị được kiểm tra.

   - Kết quả kiểm tra các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Thông tư này.

   3. Tần suất thực hiện ngoại kiểm chất lượng nước sạch

   a) Mỗi đơn vị cấp nước phải được ngoại kiểm định kỳ 01 lần/01 năm.

   b) Ngoại kiểm đột xuất được thực hiện trong các trường hợp sau:

   * Khi có nghi ngờ về chất lượng nước thành phẩm qua theo dõi báo cáo tình hình chất lượng nước định kỳ, đột xuất của đơn vị cấp nước.

   - Khi xảy ra sự cố môi trường có thể ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước.

   - Khi kết quả kiểm tra chất lượng nước hoặc điều tra dịch tễ cho thấy nguồn nước có nguy cơ bị ô nhiễm.

   - Khi có các phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân về chất lượng nước.

   - Khi có các yêu cầu đặc biệt khác của cơ quan có thẩm quyền.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn