Quy trình đánh giá Người quản lý tại công ty nhà nước

Ngày hỏi:28/10/2019

Xin chào, tôi đang tìm hiểu các quy định về người giữ chức danh tại công ty nhà nước thuộc Bộ quốc phòng. Cho tôi hỏi quy trình đánh giá Người quản lý tại công ty nhà nước được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 15 Thông tư 147/2016/TT-BQP thì quy trình đánh giá Người quản lý tại công ty nhà nước như sau:

   Căn cứ thời điểm tiến hành đánh giá quy định tại Điều 11 Thông tư này, việc đánh giá Người quản lý được thực hiện như sau:

   1. Người quản lý tự nhận xét

   Người quản lý viết bản tự nhận xét theo nội dung, tiêu chí đánh giá và tự nhận xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo quy định tại Điều 8, Điều 9 và Điều 13 của Thông tư này gửi Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch doanh nghiệp;

   Kiểm soát viên viết bản tự nhận xét theo nội dung, tiêu chí đánh giá và tự nhận xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo quy định tại Điều 9, Điều 10 và Điều 13 của Thông tư này gửi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng đơn vị đầu mối (qua đơn vị trực tiếp quản lý Kiểm soát viên);

   2. Xin ý kiến cấp ủy cùng cấp

   Hội đồng thành viên, Chủ tịch doanh nghiệp lấy ý kiến đánh giá bằng văn bản của cấp ủy cùng cấp đối với bản tự nhận xét từng Người quản lý (không bao gồm Kiểm soát viên);

   3. Hội nghị thảo luận, góp ý vào bản tự nhận xét của Người quản lý

   Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty chủ trì tổ chức cuộc họp Người quản lý thông báo ý kiến của cấp ủy, thảo luận, góp ý đối với bản tự nhận xét của từng Người quản lý. Cuộc họp của Người quản lý phải được lập biên bản ghi đầy đủ các ý kiến góp ý đối với từng Người quản lý của doanh nghiệp.

   4. Báo cáo cấp thẩm quyền

   Căn cứ thẩm quyền đánh giá đối với Người quản lý quy định tại Điều 5 của Thông tư này, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty gửi bản tự nhận xét kèm theo biên bản cuộc họp Người quản lý và ý kiến của cấp ủy cùng cấp báo cáo cấp có thẩm quyền (qua Cục Kinh tế/Bộ Quốc phòng đối với các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng; qua Phòng, Ban Kinh tế hoặc đơn vị được giao quản lý doanh nghiệp đối với doanh nghiệp thuộc đơn vị đầu mối) xem xét đánh giá, phân loại.

   5. Thẩm định báo cáo của Người quản lý

   Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ văn bản của Người quản lý doanh nghiệp báo cáo và đề nghị cấp có thẩm quyền đánh giá, phân loại, Cục Kinh tế/Bộ Quốc phòng; các Phòng, Ban Kinh tế căn cứ quy định tại Thông tư này dự thảo văn bản đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Người quản lý gửi xin ý kiến các cơ quan: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Cán bộ, Quân lực cùng cấp.

   Trong trường hợp Người quản lý doanh nghiệp đang trong thời gian bị thanh tra, kiểm tra, cơ quan chủ trì lấy ý kiến sẽ gửi xin ý kiến thêm tại các cơ quan có liên quan.

   6. Trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định

   Tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan, Cục Kinh tế/Bộ Quốc phòng; Phòng, Ban Kinh tế đơn vị đầu mối trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định việc đánh giá, phân loại đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp, Kiểm soát viên.

   Trên đây là quy định về quy trình đánh giá Người quản lý tại công ty nhà nước.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT