Xây dựng và công bố công khai Lịch phổ biến thông tin thống kê định kỳ của Bộ y tế

Ngày hỏi:29/10/2019

Cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì xây dựng và công bố công khai Lịch phổ biến thông tin thống kê định kỳ của Bộ y tế như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 4 Quyết định 4911/QĐ-BYT năm 2019 thì xây dựng và công bố công khai Lịch phổ biến thông tin thống kê định kỳ của Bộ y tế như sau:

   - Trước ngày 01 tháng 8 hằng năm, các đơn vị được giao làm đầu mối thực hiện thống kê các thông tin thống kê quy định tại Điều 4 Quy chế này có trách nhiệm lập dự kiến lịch phổ biến thông tin thống kê hằng năm ban hành kèm theo Quyết định này (sau đây gọi tắt là Lịch phổ biến thông tin thống kê) và gửi về Vụ Kế hoạch - Tài chính để tổng hợp.

   - Trước ngày 15 tháng 11 hằng năm, Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm rà soát tiến độ thực hiện thống kê của các đơn vị và xây dựng Lịch phổ biến thông tin thống kê để trình lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt trước ngày 15 tháng 12 hằng năm.

   - Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày lãnh đạo Bộ phê duyệt lịch phổ biến thông tin thống kê hằng năm, Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm gửi Lịch phổ biến thông tin thống kê để đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế.

   Trên đây là quy định về xây dựng và công bố công khai Lịch phổ biến thông tin thống kê định kỳ của Bộ y tế.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Thông tin thống kê
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn