Có được yêu cầu trọng tài giải quyết lại tranh chấp khi đã có quyết định đình chỉ?

Ngày hỏi:20/12/2019

Công ty tôi có khởi kiện công ty đối tác ra trung tâm trọng tài PIAC theo thỏa thuận trong hợp đồng. Tuy nhiên, bên đối tác thông báo sẽ tự nguyện thanh toán hợp đồng, nên bên tôi đã rút đơn khởi kiện. Hiện tại bên đối tác vẫn không có dấu hiệu sẽ thực hiện thanh toán hợp đồng. Vậy cho hỏi công ty tôi có được quyền kiện lại ra trung tâm trọng tài không? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 59 Luật Trọng tài thương mại 2010 quy định đình chỉ giải quyết tranh chấp như sau:

   - Vụ tranh chấp được đình chỉ giải quyết trong các trường hợp sau đây:

   + Nguyên đơn hoặc bị đơn là cá nhân đã chết mà quyền, nghĩa vụ của họ không được thừa kế;

   + Nguyên đơn hoặc bị đơn là cơ quan, tổ chức đã chấm dứt hoạt động, bị phá sản, giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách hoặc chuyển đổi hình thức tổ chức mà không có cơ quan, tổ chức nào tiếp nhận quyền, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức đó;

   + Nguyên đơn rút đơn khởi kiện hoặc được coi là đã rút đơn khởi kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 56 của Luật này, trừ trường hợp bị đơn yêu cầu tiếp tục giải quyết tranh chấp;

   + Các bên thoả thuận chấm dứt việc giải quyết tranh chấp;

   + Tòa án đã quyết định vụ tranh chấp không thuộc thẩm quyền của Hội đồng trọng tài, không có thỏa thuận trọng tài, thỏa thuận trọng tài vô hiệu hoặc thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được theo quy định tại khoản 6 Điều 44 của Luật này.

   - Hội đồng trọng tài ra quyết định đình chỉ giải quyết tranh chấp. Trường hợp Hội đồng trọng tài chưa được thành lập thì Chủ tịch Trung tâm trọng tài ra quyết định đình chỉ giải quyết tranh chấp.

   - Khi có quyết định đình chỉ giải quyết tranh chấp, các bên không có quyền khởi kiện yêu cầu Trọng tài giải quyết lại vụ tranh chấp đó nếu việc khởi kiện vụ tranh chấp sau không có gì khác với vụ tranh chấp trước về nguyên đơn, bị đơn và quan hệ pháp luật có tranh chấp, trừ các trường hợp quy định tại điểm c và điểm đ khoản 1 Điều này.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì khi công ty bạn đã rút đơn khởi kiện giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thì Hội đồng trọng tài hoặc Chủ tịch trung tâm trọng tài sẽ ra quyết định đình chỉ giải quyết tranh chấp. Tuy nhiên, công ty bạn vẫn được quyền tiếp tục khởi kiện lại ra trung tâm trọng tài.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn