Kết luận thanh tra và trả hồ sơ, tài liệu

Ngày hỏi:05/04/2010

Đơn vị chúng tôi đang được Đoàn thanh tra của huyện kiểm tra về hoạt động kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách hai năm. Cuộc thanh kiểm tra đã kết thúc nhưng chưa kết luận và việc trả hồ sơ, tài liệu cho đơn vị chưa được thực hiện nên khó khăn trong việc thanh quyết toán của đơn vị chuẩn bị cho các hội nghị bầu ban ban lãnh đạo nhiệm kỳ trong năm 2010. Nay mong luật gia nêu rõ các quy định khi kết thúc cuộc thanh tra thì trách nhiệm của Trưởng đoàn thanh tra và người ra quyết định thanh tra xây dựng kết luận thanh tra và quy định về trách nhiệm hoàn trả lại hồ sơ, tài liệu cho đơn vị được kiểm tra.

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Theo quy định của Luật Thanh tra và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành thì khi kết thúc thanh tra, người ra quyết định thanh tra căn cứ vào các báo cáo của Đoàn thanh tra chỉ đạo Trưởng đoàn thanh tra chủ trì xây dựng dự thảo kết luận thanh tra trình người ra quyết định thanh tra. Người ra quyết định thanh tra tự nghiên cứu hoặc giao cho cơ quan, đơn vị chuyên môn nghiên cứu dự thảo kết luận thanh tra và tham mưu cho mình trong quá trình ra kết luận thanh tra. Ý kiến tham mưu được thể hiện bằng văn bản và được lưu trong hồ sơ thanh tra. Trường hợp người ra quyết định gửi dự thảo kết luận thanh tra cho đối tượng thanh tra và đối tượng thanh tra có kết luận giải trình, Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm nghiên cứu và đề xuất với người ra quyết định thanh tra hướng xử lý nội dung giải trình của đối tượng thanh tra. Trưởng đoàn thanh tra là người hoàn chỉnh kết luận thanh tra để người ra quyết định thanh tra ký ban hành. Kết luận thanh tra được gửi cho đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định. Trong trường hợp tại kết luận có những biện pháp xử lý thuộc thẩm quyền của người ra quyết định thanh tra thì Trưởng đoàn thanh tra xây dựng dự thảo quyết định xử lý theo quy định của pháp luật trình người ra quyết định thanh tra ký ban hành. Việc công bố kết luận thanh tra do người ra quyết định thanh tra quyết định và được thực hiện như sau: Người ra quyết định thanh tra hoặc trưởng đoàn thanh tra được uỷ quyền thông báo bằng văn bản cho Thủ trưởng cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân là đối tượng thanh tra về thời gian, địa điểm, thành phần tham dự buổi công bố kết luận thanh tra. Thành phần tham dự buổi kết luận thanh tra gồm thủ trưởng cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân là đối tượng thanh tra, đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Người ra quyết định thanh tra hoặc Trưởng đoàn thanh tra đọc toàn văn kết luận thanh tra; nêu rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện kết luận thanh tra. Sau khi có kết luận thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm tổ chức việc giao trả hồ sơ, tài liệu không cần thu giữ cho đối tượng thanh tra. Trưởng đoàn thanh tra có thể quyết định trả hồ sơ tài liệu trước khi kết luận thanh tra, nhưng phải đảm bảo những hồ sơ, tài liệu đó không cần thu giữ hoặc không liên quan đến nội dung kết luận thanh tra. Việc giao trả hồ sơ, tài liệu được thành lập được lập thành biên bản giao nhận giữa đoàn thanh tra và đối tượng thanh tra.


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn